Allmänna Villkor

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Senast uppdaterad den [13/09/2023]

Välkommen och tack för ditt förtroende. Nedan finns de allmänna försäljningsvillkoren som är tillämpliga på webbplatsen www.VKNGjewelry.com.

 • DEFINITIONER

Termer med versaler i detta dokument hänvisar till följande:

Företaget" eller "VKNG" hänvisar till företaget BLGD Entreprise, vars registrerade kontor är beläget på 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, Frankrike, registrerat i handels- och företagsregistret under nummer: 85046833100010, och vars gemenskapsinterna momsnummer är FR 37 3314.

Hemsidan" betyder den eller de webbplatser som är tillgängliga från URL-länken www.VKNGjewelry.com och alla webbplatser som publiceras av VKNG för att presentera och sälja dess produkter.

Användaren" hänvisar till någon person som surfar på webbplatsen.

Produkten" syftar på alla typer av materialprodukter som säljs online på webbplatsen, och i synnerhet smycken, dekorationsartiklar och modeaccessoarer.

Ordningen" hänvisar till varje köp av en produkt av kunden från VKNG via webbplatsen.

Kunden" hänvisar till den fysiska eller juridiska personen, professionell eller konsument, som köper en produkt från VKNG på webbplatsen.

De "Allmänna försäljningsvillkoren", "Villkoren" eller "GTC" hänvisar till dessa allmänna försäljningsvillkor, tillämpliga inom ramen för avtalsförhållandet mellan VKNG och dess kunder, vilka inkluderar integritetspolicyn som kan finnas tillgänglig på webbplatsen och alla delar av webbplatsen som de uttryckligen hänvisar till.

"Inloggningsinformation" hänvisar till användarnamnet och lösenordet som tillhandahålls av VKNG till kunden så att de kan komma åt, via webbplatsen, sitt personliga utrymme.

Partnern" hänvisar till varje professionell partner som VKNG har en affärsrelation med eller som VKNG kan anlita i samband med försäljningen av en produkt och som kunden kan vända sig till i samband med hans/hennes beställning.

 

 • ANSÖKAN OMFATTNING

2.1. Objekt. Dessa villkor reglerar försäljningen av alla produkter till en kund på webbplatsen, vilket inkluderar villkoren för användning av webbplatsen som görs tillgänglig av VKNG.

2.2. Kapacitet. All användning av webbplatsen för att göra en beställning innebär godkännande av och efterlevnad av alla villkor i dessa allmänna avtal. Kunden förklarar sig vara myndig och kapabel att ingå ett avtal enligt lagen i sitt land eller förklarar sig företräda, i kraft av ett giltigt fullmakt, den person för vilken de gör beställningen.

2.3. Tillgång till GTC. Villkoren är tillgängliga när som helst på webbplatsen och gäller, i förekommande fall, över alla andra versioner, tidigare eller framtida. De träder i kraft från det uppdateringsdatum som anges överst i detta dokument. Villkoren gäller med undantag för alla andra villkor, och i synnerhet de som gäller för försäljning via andra distributions- och marknadsföringskanaler för Produkterna.

2.4. Godkännande av GTC. Kunden förklarar sig ha läst GTC och att ha accepterat dem innan någon Beställning, vilket innebär ett oreserverat godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor.

Genom detta godkännande erkänner kunden att de, före varje beställning, har fått tillräcklig information och råd från VKNG via webbplatsen, vilket gör det möjligt för dem att säkerställa att innehållet i deras beställning uppfyller deras behov. Dessa villkor och villkor utgör alla rättigheter och skyldigheter för parterna inom ramen för avtalsförhållandet.

Om inte annat bevisas utgör data som registreras av webbplatsen bevis på alla fakta, godkännande och transaktioner.

2.5. Omfattningen av GTC. Kunden kan när som helst begära en kopia av versionen av Villkoren som gäller för deras Beställning. Inga särskilda villkor, på initiativ av kunden, får läggas till och/eller ersätta dessa. VKNG förbehåller sig rätten att tillhandahålla särskilda villkor för försäljning av vissa produkter, specialerbjudanden, specialgarantier etc. som tillhandahålls till kunden före beställningen. Underlåtenhet att i något eller flera fall av VKNG insistera på att uppfylla någon av villkoren, förbunden eller villkoren i GTC, att utöva någon rättighet eller privilegium i GTC som tilldelas ska inte tolkas som ett efterföljande avstående från sådana villkor, förbund, villkor, rättigheter eller privilegier,

 

 • PRODUKTERNAS EGENSKAPER

Kunden kan hänvisa till presentationen av Produkten på Webbplatsen, som sammanfattas på Beställningssidan och i bekräftelsemailet. Fotofärgen kan variera beroende på vilken datorskärm du använder. Kunden varnas uttryckligen för att alla produkterbjudanden kan komma att ändras. Endast den produkt som beskrivs i beställningen är skyldig kunden.

Produkterna som regleras av GTC beskrivs och presenteras med största möjliga noggrannhet. Men om fel eller utelämnanden har inträffat i denna presentation kan VKNG inte hållas ansvarigt om inte felet eller utelämnandet påverkar en väsentlig del av produkten i fråga. Produkten som köpts av kunden tillhandahålls i dess version på inköpsdatumet.

 

 • ORDNINGEN

4.1. Kund över myndig ålder. Kunden garanterar VKNG att de är myndiga och att de har de nödvändiga behörigheterna att använda den betalningsmetod som valts av dem vid validering av Ordern.

4.2. Beställ på hemsidan. Efter att ha valt den produkt som de vill köpa på webbplatsen, hänvisas användaren till en beställningssida där de anger sina personuppgifter (efternamn, förnamn, e-post, postadress, telefonnummer) och all nödvändig och korrekt information och kontakt detaljer för att möjliggöra leverans av produkten och fakturering av beställningen. Användaren väljer betalningsmetoder (engångsbetalning eller i flera omgångar) enligt de möjligheter som VKNG erbjuder.

4.3. Verifiering av information. Kunden är ensam ansvarig för riktigheten av den information som tillhandahålls och garanterar VKNG mot eventuell falsk identitet. Kunden kan inte hålla VKNG ansvarig för eventuella fel som uppstår på grund av felaktigheten eller falskheten i den information som tillhandahålls vid tidpunkten för beställningen, som kommer att användas för att leverera produkten. Kunden måste säkerställa att de faktiskt kan ta emot paketet på den angivna adressen, enligt de leveranstider som anges under Beställningen.

I händelse av ett adressfel som gjorts av kunden kommer produkten att returneras till VKNG. Om Kunden vill att Produkten ska skickas igen till en annan adress, kommer de nya fraktkostnaderna att bäras av Kunden. Om kunden inte vill att produkten ska skickas igen till en annan adress och ber om återbetalning, kommer de ursprungliga fraktkostnaderna inte att återbetalas.

4.5. Betalningsskyldighet. Alla beställningar som tas emot av VKNG anses vara fasta och slutgiltiga och innebär att dessa villkor och villkor följs fullt ut och accepteras under de villkor som anges häri, och skyldigheten att betala för alla beställda produkter.

4.6. Elektronisk signatur. Onlineleveransen av kundens bankuppgifter och den slutliga valideringen av beställningen kommer att utgöra bevis på kundens samtycke och kommer att vara värda:

 • Åtagande att betala det belopp som är skyldigt enligt Ordern;
 • Underskrift och uttryckligt godkännande av alla genomförda transaktioner.

4.7. Orderbekräftelse. Efter att ha läst och godkänt GTC genom att markera rutan som är avsedd för detta ändamål, hänvisas kunden till en ordersammanfattningssida, där de anger sina bankuppgifter innan betalningen valideras. Det är Kundens ansvar att kontrollera sammanfattningen av sin Beställning och korrigera den vid behov, innan man bekräftar betalningen av Beställningen. Detta andra klick bekräftar definitivt kundens beställning.

4.8. Bekräftelsemail. Kunden får ett bekräftelsemail och en sammanfattning av sin beställning så snart betalningen har validerats av VKNG eller dess betaltjänstleverantör. Kunden ska ha en fungerande elektronisk brevlåda. Annars kommer de inte att kunna få en skriftlig bekräftelse på sin beställning på den angivna e-postadressen.

4.9. Bevis på transaktionen. De datoriserade registren, som förs i VKNG:s datorsystem under rimliga säkerhetsförhållanden, kommer att betraktas som bevis på kommunikation, order och betalningar mellan parterna. Arkivering av inköpsorder och fakturor sker på ett tillförlitligt och hållbart medium som kan framställas som bevis.

 

 • PRISSÄTTNING

5.1. Tillämpliga priser. Den beställda produkten säljs till de priser som visas på webbplatsen när kundens beställning registreras av VKNG.

Priserna är uttryckta i din valuta beroende på din plats och tar hänsyn till eventuell tillämplig moms. Referensvalutan är US-dollar (USD). Alla förändringar i den tillämpliga momssatsen kommer automatiskt att återspeglas i priset på produkterna. Om inget annat anges tillhandahålls priserna som anges på webbplatsen med alla skatter inkluderade.

Vid köp i en annan valuta än USD utförs valutaomvandling av vår partner Flow Commerce Inc., och inkluderar en konverteringsavgift, som täcker hantering och garantier för växelkursen vid utcheckningstillfället.

Vi rekommenderar att du betalar för din beställning i den valuta som din betalningsmetod utfärdades i. Även om du kan välja att betala i en annan valuta, kan det göra att din bank tar ut en extra avgift för att konvertera den valutan tillbaka till din hemvaluta.

I händelse av internationell försäljning är alla tullavgifter och olika skatter som ska betalas kundens ensam ansvar (DDU). Kunden ansvarar för att utföra all användbar verifiering och för att uppfylla sina skatteplikter. VKNG kan inte hållas ansvarigt i detta avseende och kunden är ensam ansvarig.

5.2. Belopp som ska betalas. Bekräftelsen av beställningen gör att alla belopp som är skyldiga för den är skyldiga. Genom att validera beställningen godkänner kunden VKNG (eller dess partner, betaltjänstleverantörer) att skicka instruktioner till sin bank om att debitera bankkontot vars bankuppgifter har tillhandahållits av kunden, i enlighet med eventuella förfallodatum som anges i beställningssammanfattningen .

5.3. Betalningsmetod. För att betala för sin beställning har kunden valet av alla betalningsmetoder som gjorts tillgängliga för dem av VKNG och listade på webbplatsen (i synnerhet: betalning med kreditkort (Visa, Mastercard, Maestro, American Express), PayPal, Amazon Pay ).

Kunden väljer metoden för autogiro med de betalsystem och tjänster som erbjuds som är säkra tjänster som tillhandahålls av tredje part enligt specifika avtalsvillkor som VKNG inte har någon kontroll över.

Betalning görs med SEPA autogiro eller från den angivna bankkortsinformationen, beroende på vilken betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören och Kundens val. VKNG förbehåller sig rätten att använda betaltjänstleverantörer efter eget val och att ändra dem när som helst.

5.4. Debiteringsauktorisering. Genom att tillhandahålla sina bankuppgifter vid tidpunkten för beställningen godkänner kunden VKNG att debitera kontot för det pris som anges på webbplatsen för motsvarande produkt.

5.5. Specialerbjudanden och kuponger. VKNG förbehåller sig rätten att föreslå tidsbegränsade erbjudanden, kampanjerbjudanden eller prissänkningar på sina produkter och att revidera sina erbjudanden och priser på webbplatsen när som helst, under de villkor som anges i lag. De tillämpliga priserna är de som gäller vid tidpunkten för kundens beställning, som inte kan förlita sig på andra priser, före eller efter sin beställning. Rabattkuponger kan vara föremål för särskilda villkor och är strikt personliga för mottagaren och kan endast användas en gång.

5.6. Betalningsincident - Bedrägeri. VKNG förbehåller sig rätten att avbryta all orderbehandling och all leverans i händelse av transaktionsfel eller i händelse av utebliven betalning. VKNG förbehåller sig rätten att vägra att hedra en beställning från en kund som inte helt eller delvis har betalat för en tidigare beställning eller med vilken en betalningstvist pågår.

VKNG kan kontakta kunden för att begära ytterligare dokument för att utföra betalningen av Ordern. VKNG kan förlita sig på informationen från orderanalyssystemet. Tillhandahållandet av de begärda dokumenten är nödvändigt för att VKNG ska kunna bekräfta beställningen. För att bekämpa kreditkortsbedrägerier kan en visuell verifiering av betalningsmedlet utföras av VKNG innan produkten levereras. I händelse av bedräglig användning av ett bankkort uppmanas Kunden, så snart denna användning noteras, att kontakta VKNG, utan att det påverkar de åtgärder som Kunden ska vidta med sin bank.

5.7. Förfallen eller sen betalning. Vid utebliven betalning eller försenad betalning från Kundens sida gäller de räntor och straffavgifter som föreskrivs i lag.

 

 • FRAKT
 • Lagertillgänglighet

Produkterna bjuds ut till försäljning och levereras inom gränsen för tillgängliga lager. I händelse av att den beställda produkten inte är tillgänglig, informerar VKNG omedelbart kunden och kan erbjuda dem en produkt av likvärdig kvalitet och pris eller, i annat fall, återbetala beställningen om kunden så önskar. Bortsett från återbetalning av priset för den otillgängliga produkten, är VKNG inte ansvarig för någon avbokningsersättning, såvida inte underlåtenheten att uppfylla avtalet personligen kan hänföras till VKNG.

 • Retentionsrätt och överföring av risker

VKNG förblir ägare till de sålda produkterna tills full betalning av priset. VKNG åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för korrekt bevarande av produkterna medan de är i VKNG:s ägo. Förutom i de fall då full betalning av priset inte har betalats vid tidpunkten för beställningen, övergår äganderätten till Produkten till Kunden vid leverans. Eventuell risk för förlust eller skada på en produkt överförs till kunden när den senare eller en tredje part utsedd av dem (till exempel ett insamlingsställe, en concierge, etc.) och någon annan leverantör än transportören som erbjuds av VKNG, tar fysisk besittning av den. I alla händelser, när Kunden anförtror leveransen av varorna till en annan transportör än den som erbjuds av VKNG, överförs risken för förlust eller skada på Produkten till Kunden när den överlämnas till transportören.

 • Länder vi skickar till:

 

Leverans är tillgänglig över hela världen, förutom följande länder dit vi inte skickar våra produkter ännu:

 

Algeriet

Kina

Indien

Indonesien

Iran, (Islamiska republiken)

Irak

Libanon

Marocko

Sydafrika

Tunisien

Venezuela

 

 • Fraktsätt och transportör

 

När du lägger din beställning har Kunden valet mellan: standardfrakt och expressfrakt. Leveranser görs av en oberoende transportör, till den adress som kunden angett vid beställningen och som transportören enkelt kan komma åt. Vid beställning kan VKNG erbjuda kunden olika leveranssätt. Kunden kommer sedan att informeras om de tidsfrister och priser som transportören tar ut innan beställningen slutförs.

 

Standard Frakt: Standardfrakt erbjuds för alla beställningar av en eller flera produkter över 70 USD.

 • För produkter handgjorda i vår verkstad i Ukraina: standardleverans sker från Ukraina genom UkrPoshta som tillämpar sina egna allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga via följande länk: https://www.ukrposhta.ua/en/pravyla-nadannia-posluh- poshtovoho-zviazku.

 

 • För alla andra produkter: Leverans sker från vårt lager i Marseille (Frankrike) genom den franska lokala posten (La Poste - Spårad leverans) som tillämpar sina egna allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga via följande länk: https://laposte.fr /medias/sys_master/apache_synchronised/h70/h5a/11453159931934/CSV-Export-Suivi-V1Janv-2019.pdf

Expressfrakt: Expressfrakt erbjuds för alla beställningar av en eller flera produkter över 200 USD. Observera dock att produkter handgjorda i vår verkstad i Ukraina inte är berättigade till expressfrakt. Om du lägger en beställning över USD 200 kommer endast produkter som inte är handgjorda i vår verkstad i Ukraina att levereras via gratis expressleverans, andra produkter kommer att skickas via gratis standardleverans. Vänligen notera att voluminösa produkter (som duk, horn, sköldar, yxor eller vissa klädesplagg) är inte berättigade till gratis leverans.

 

Expressfrakt tillhandahålls över hela världen, förutom de länder som anges i artikel 2, och tillhandahålls av DHL Express som tillämpar sina egna allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga via följande länk: https://mydhl.express.dhl/fr/en/legal/terms-and-conditions.html

 

 

 

 • Leveranstid

Efter att din betalning har verifierats kan det ta upp till 48 timmar att behandla och skicka din beställning. Beställningar som görs efter kl. 9 PST kommer att behandlas nästa arbetsdag. Kunden informeras vid tidpunkten för sin beställning att vissa produkter är handgjorda på begäran och kräver en fördröjning på 2 till 7 arbetsdagar för tillverkning innan leverans.

Om inte annat anges på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen och/eller på beställningssidan och om inte lagen tillåter en längre period, åtar sig VKNG att leverera alla produkter inom de leveranstider som visas nedan, enligt det land produkterna skickas till :

 

Landsfrakt till

Standard Frakt

DHL Express Frakt

USA/Kanada

7-15 dagar

1-2 dagar

Frankrike

7-10 dagar

1 dag

Europa (utanför Frankrike)

7-10 dagar

2-5 dagar

Resten av världen

10-20 dagar

2-7 dagar

 

Leveranstiderna som anges i beställningen kan vara längre och variera, med hänsyn till eventuella oförutsedda leveranser av posttjänster och eventuella oförutsebara händelser utanför VKNG eller transportören (t.ex. strejk).

 • Sen leverans

När den beställda produkten inte levereras på eller före det datum som anges på beställningsformuläret eller föreskrivs i GTC, kan kunden, efter att utan framgång instruera VKNG att fullgöra sin leveransskyldighet inom en rimlig extra tid, lösa avtalet genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller skriftligt på annat varaktigt medium. Avtalet anses avslutat vid mottagandet av VKNG av brevet eller skriftligt meddelande om sådan uppsägning, om inte VKNG har fullgjort sin leveransskyldighet under tiden. När avtalet sägs upp enligt dessa villkor, kommer VKNG att ersätta kunden för alla inbetalda belopp, senast inom fjorton dagar efter det datum då avtalet sades upp.

Om inte lagen föreskriver annat, och om inte annat anges häri, får överskridanden av leveranstiden inte ge upphov till skadestånd eller gottgörelse av något slag. VKNG förbehåller sig rätten att vidarebefordra Kundens reklamation till den transportör som ansvarar för leveransen, som vid behov kan begära ytterligare information från Kunden angående förseningen.

 • Plats för leverans

Produkterna levereras till den adress som Kunden angett vid beställning. Kunden får inte ändra leveransplats efter beställningen. VKNG kan leverera produkten direkt till kundens adress eller till ett upphämtningsställe. Vid epidemi eller annan hälsorisk kan paketet lämnas framför byggnaden på leveransstället (kontaktlös leverans). En ej utgången identitetshandling kan begäras innan produkten levereras. Inom en period av femton dagar från meddelandet om tillgänglighet (meddelande om passage, meddelande om tillgänglighet på ett utlämningsställe etc.) ska Kunden hämta den beställda Produkten. Om Produkten inte hämtas ut inom den angivna tidsgränsen och under angivna villkor, kommer Beställningen att annulleras och returfraktkostnaderna kan komma att debiteras Kunden.

6.8. Produktens skick. När Produkten levereras till den adress som Kunden angett vid beställning, är det Kundens ansvar att kontrollera den levererade Produktens skick i närvaro av leveranspersonen och, vid skada eller ofullständig leverans, att ”uttrycka reservationer ” om leveransen och eventuellt vägra leverans av Produkten till leveranspersonen direkt.

 

 • ÅTERRÄTT 

7.1. Tidsgräns. Kunden har rätt att avbryta sin Beställning, utan att ange någon anledning, inom fjorton kalenderdagar från dagen efter mottagandet av Produkten av Kunden eller någon tredje part som är auktoriserad för leverans, på angiven adress eller vid avhämtningsstället.

Vid en beställning av flera produkter som levereras separat eller i fallet med en beställning av en produkt som består av partier eller flera delar, vars leverans är spridd över en bestämd period, ska perioden löpa från mottagandet av den sista produkten , eller parti/styck. Om tidsfristen går ut på en lördag, söndag eller allmän helgdag förlängs den till utgången av sista timmen av den första följande vardagen.

För alla beställningar som görs på begäran (enligt displayen som nämns på produktsidan) kommer tillverknings- och materialförlustavgifter att dras av från återbetalningen vid avbokning efter 2 dagar. Beloppet fastställs till 30 % av produktpriset.

7.2. Träningssätt. För att utöva ångerrätten meddelar kunden VKNG om sitt beslut att frånträda avtalet genom en entydig förklaring per post till adressen: VKNG Jewlery – BLGD Entreprise 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille FRANKRIKE eller via e-post till adressen: Customerservice@vkngjewelry.com. Kunden kan använda modellen för ångerblankett som återges nedan, men detta är inte obligatoriskt. Bevisbördan för utövandet av ångerrätten ligger på Kunden.

7.3. Retur av produkten. Kunden måste returnera den produkt som de har dragit sig ur till VKNG senast fjorton dagar efter att ha skickat sitt beslut om att ångra sig. Denna frist anses vara uppfylld om varorna returneras före utgången av fjortondagarsperioden i enlighet med returvillkoren. Kostnaderna för att returnera produkterna står på Kundens bekostnad. Villkoren för att returnera Produkter specificeras i artikeln "VILLKOR FÖR RETURNERING AV PRODUKTER" som Kunden ska hänvisa till.

7.4. Återbetalning. I händelse av att kunden utnyttjar sin ångerrätt kommer VKNG att återbetala priset för produkten senast fjorton dagar, med början dagen efter dagen för mottagandet av kundens beslut att ångerrätt. VKNG gör återbetalningen med samma betalningsmedel som det som kunden använde för den första transaktionen, förutom om de uttryckligen accepterar en annan metod; i vilket fall som helst kommer denna ersättning inte att medföra kostnader för Kunden. VKNG kan skjuta upp återbetalningen tills produkten har tagits emot, eller tills kunden har tillhandahållit bevis på leverans av produkten, det valda datumet är datumet för den första av dessa fakta.

EXEMPEL ÅTERBANGSFORMULÄR

Vänligen fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet.

För uppmärksamheten från: BLGD Entreprise. 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marseille, Frankrike (Customerservice@vkngjewelry.com) :

Jag/vi (*) meddelar dig härmed om mitt/vår (*) frånträder avtalet för försäljning av produkten (*) nedan:

Beställde den (*):

Namn på konsument(er):

Adress till konsument(er):

Underskrift av konsument(er) (endast om denna blankett meddelas på papper):

Datum:

(*) Stryk över det onödiga omnämnandet.

 

ÅTERTAGELSESFORMULÄR MODELL

Vänligen fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet.

Till BLGD Entreprises uppmärksamhet. 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marseille, Frankrike (Customerservice@vkngjewelry.com) :

Jag/vi (*) meddelar dig härmed om mitt/vår (*) frånträder avtalet för försäljning av produkten (*) nedan:

Beställde den (*):

Namn på konsument(er):

Konsumentens adress:

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper):

Datum :

(*) Ta bort det som är onödigt.

 

OBSERVERA, DENNA ÅNGERRÄTT KAN INTE UTÖVAS UNDER VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR I HÄNDELSER AV:

 • Leverans av varor tillverkade enligt konsumentspecifikationer eller tydligt personliga;
 • Leverans av varor som har frigjorts av konsumenten efter leverans och som inte kan returneras av hygieniska eller hälsoskyddsskäl; 
 • GARANTIER

8.1. Betingelser. Det erinras om att de lagliga garantierna för överensstämmelse och garanti mot dolda defekter tillhandahålls nedan till förmån för kunder som är konsumenter eller icke-professionella och förutsätter normal användning av produkterna enligt gällande praxis. Dessa garantier gäller utanför alla kommersiella garantier. Det är tillrådligt att kontrollera produkten vid leveranstillfället och i händelse av att den levererade produkten inte uppfyller kraven (produktfel, defekt, skadad eller ofullständig produkt), att utfärda skriftliga förbehåll senast tre (3) dagar efter detta. leverans, utan att det påverkar ångerfristen på fjorton (14) dagar. I händelse av bristande överensstämmelse eller ett dolt defekt hittas, returnerar Kunden den defekta produkten till VKNG. I samtliga fall gäller de lagstadgade tidsfristerna.

8.2. Garanti för överensstämmelse. Överensstämmelsegarantin är en juridisk garanti som gäller utanför alla kommersiella åtaganden. Kunden har en period på två år från leveransen av produkten på sig att agera i enlighet med den juridiska garantin för överensstämmelse. I detta fall väljer Kunden mellan reparation eller utbyte av den defekta produkten. Men om detta val medför en uppenbart oproportionerlig kostnad jämfört med det andra möjliga alternativet, med hänsyn till varans värde eller felets betydelse, kan Kundens val komma att åsidosättas.

8.3. Garanti mot dolda defekter. Garantin mot dolda defekter är en juridisk garanti som gäller utanför alla kommersiella åtaganden. Kunden kan besluta att åberopa garantin mot dolda defekter hos den sålda produkten i enlighet med artikel 1641 i den franska civillagen. I detta fall kan kunden begära lösning av försäljningen eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i den franska civillagen. I samtliga fall kommer produkten i fråga att bli föremål för analys direkt av tillverkaren, oavsett om det är VKNG eller en tredje part.

8.4. Lagbestämmelser. Genom att acceptera GTC intygar kunden att han har läst följande juridiska bestämmelser:

Artikel L. 217-4 i den franska konsumentlagen: "Säljaren levererar produkter i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuella brister i överensstämmelse som existerar vid leveranstillfället. De är också ansvariga för eventuella brister i överensstämmelse som uppstår på grund av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när detta har ålagts dem enligt avtalet eller har utförts på deras ansvar. "

Artikel L. 217-5 i den franska konsumentkoden "Produkten överensstämmer med avtalet:

1st: Om den är lämplig för den användning som vanligtvis förväntas av en liknande produkt och, i förekommande fall:

 • om den motsvarar den beskrivning som säljaren har gett och har de egenskaper som denne har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell;
 • om den har de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, producenten eller dennes representant, särskilt i reklam eller märkning.

2nd: Eller om den har de egenskaper som definierats genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna eller är lämplig för någon speciell användning som eftersträvas av köparen, uppmärksammad på säljaren och som denne har accepterat.

Artikel L. 217-12 i den franska konsumentlagen: "Åtgärder till följd av bristande överensstämmelse är begränsade till två år efter leverans av produkten. "

Artikel L. 217-16 i den franska konsumentlagen: "När köparen ber säljaren, under den kommersiella garantin som beviljats ​​dem under förvärvet eller reparationen av en fysisk produkt, om en reparation som omfattas av garantin, är varje stilleståndstid på minst sju dagar läggs till varaktigheten för garantin som återstod att löpa.

Denna period löper från köparens begäran om intervention eller från det att produkten i fråga görs tillgänglig för reparation, om denna tillgänglighet är efter begäran om intervention.”

Artikel 1641 i den franska civillagen: "Säljaren är bunden till en garanti mot dolda defekter i det sålda föremålet som gör det olämpligt för dess avsedda användning, eller som försämrar dess användning att köparen inte skulle ha köpt det eller bara skulle ha gett det. ett lägre pris för det om han hade känt till defekterna."

Artikel 1648 i den franska civillagen: "En talan till följd av uppenbara defekter måste väckas av köparen inom två år från upptäckten av lasten.

I det fall som föreskrivs i artikel 1642-1, måste köparen väcka talan, under straff för preskribering, inom det år som följer på den dag då säljaren kan befrias från uppenbara laster eller brister i överensstämmelse."

8.5. 14 dagars kommersiell garanti. Den kommersiella garantin avser varje avtalsenligt åtagande från en yrkesman gentemot konsumenten i syfte att återbetala inköpspriset, utbyte eller reparation av produkten, utöver dess rättsliga skyldigheter att garantera överensstämmelse med produkterna.

VKNG erbjuder kunden möjligheten att returnera den beställda produkten på webbplatsen inom trettio (14) dagar efter mottagandet och att begära ett utbyte eller en återbetalning. Om den produkt som valts för utbyte är av ett lägre värde än den utbytta produkten, kommer Kunden inte att kunna begära återbetalning av prisskillnaden. Om den valda produkten däremot är av ett högre värde än den utbytta produkten, är Kunden ansvarig för att betala prisskillnaden mellan de två produkterna.

Utan att det påverkar de andra fall som föreskrivs av GTC, kan produkter på rea eller rabatterade produkter eller produkter som inte har förseglats och inte kan återföras till försäljning av hygienskäl (örhängen, vikingpärlor...) inte bytas ut eller återbetalas under den kommersiella garantin .

Konsumenten ansvarar för att välja ett leveranssätt som ger tillfredsställande säkerhet och spårningsgarantier. I vilket fall som helst bär kunden all risk för förlust och skada på produkten och VKNG kan inte hållas ansvarigt i detta avseende.

Begäran om utnyttjande av den kommersiella garantin måste skickas före utgången av 14-dagarsperioden efter mottagandet av produkten av kunden genom att skriva till postadressen: BLGD Enterprise, 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, FRANKRIKE eller via e-post till : Customerservice@vkngjewelry.com. VKNG förbehåller sig rätten att avslå varje begäran efter deadline.

8.6. Hållbarhetsgarantin gäller för alla juveler utom armband (den fungerar inte på kläder och böcker)
VKNG kommer att ersätta en produkt med ett för tidigt brott eller ett tillverkningsfel.
Kunden måste kontakta kundtjänst: customerservice@vkngjewelry.com för att tillhandahålla synliga bevis på brottet eller tillverkningsfelet.
Kunden kommer att debiteras för den nya leveransen av ersättningsprodukten.

 • VILLKOR FÖR RETURNERING AV PRODUKTER
 • 9.1 Adress

Produkterna ska returneras till följande adress: BLGD Enterprise / VKNG, 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, Frankrike. Alla produkter som returneras till en annan adress kan inte bytas ut eller återbetalas. Kunden kommer att uppmanas att i returpaketet bifoga en kopia av orderbekräftelsebrevet eller ett handskrivet dokument som anger ordernummer och det pris som betalats för ordern, samt ångerblanketten eller någon annan entydig förklaring om utövandet av ångerrätt, en juridisk eller kommersiell garanti, som motiverar returen av produkten.

 •  9.2 Skick

Kunden kan returnera Produkten i sin originalförpackning, eller i någon annan förpackning, förutsatt att de vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att Produkten är förpackad och skyddad såväl som den kan vara i sin originalförpackning så att den inte lider någon skada under transport. Såvida inte lagen föreskriver annat, får en produkt som returneras ofullständig eller försämrad under frakt eller som visar tecken på slitage eller lukt inte bytas ut eller återbetalas till kunden.

I händelse av en retur som inte överensstämmer med de lagliga och/eller kommersiella villkoren kommer inget utbyte att vara möjligt och ingen återbetalning kommer att utfärdas och kunden kommer att förbli ägaren till den returnerade produkten, som de kan hämta direkt från VKNG, eller som kommer att returneras på deras bekostnad inom högst en månad efter meddelandet om avslag på återbetalning från VKNG.

 • 9.3 Returkostnader och återbetalning

Vid utövande av ångerrätten, den kommersiella garantin eller en juridisk garanti, kommer kunden att kunna välja mellan återbetalning av produkten eller byte.

 • Vid begäran om återbetalning:

Kunden betalar alla fraktkostnader för att returnera produkten. Vid mottagande av produkten fortsätter VKNG med full återbetalning av priset för den returnerade produkten inklusive de ursprungliga fraktkostnaderna. VKNG utfärdar återbetalningen med samma betalningsmedel som det som kunden använde för den första transaktionen, förutom om de uttryckligen accepterar en annan metod. Observera att betalningar kan ta upp till 7 arbetsdagar att behandlas beroende på din bank eller betalningsleverantör. Efter att återbetalningen har utfärdats kommer det att ta upp till 3 arbetsdagar för pengarna att återföras till ditt kreditkort eller PayPal-konto.

Vid tullavgifter för att återvinna det returnerade paketet dras tullavgifterna från återbetalningen.

I vissa fall är det möjligt att be kundsupporten om en DHL express returetikett.
Kunden kommer att debiteras $21,90 för att få denna etikett via e-post. Kunden kommer att behöva packa om produkten i originalförpackningen och se till att paketet hämtas ut av DHL Express vid en tidpunkt som passar dem.

Alla produkter som köps med rabatt är inte berättigade till återbetalning. Kunden kan dock begära en kreditnota om villkoren ovan i denna artikel respekteras.

 • Vid bytesförfrågan

Kunden ska i förskott betala alla fraktkostnader för retur av Produkten. Vid mottagande av Produkten ska VKNG
kommer att skicka om den nya produkten av identiskt värde. Vid byte mot en högre prissatt produkt ska kunden betala mellanskillnaden i pris innan VKNG skickar bytet.
Konsumenten kommer inte att debiteras standardfraktkostnader för den nya produkten för en beställning som görs som en del av ett utbyte. Den nya produkten kommer att skickas som standardfrakt, under de villkor som anges i avsnittet "Beställningar" i användarvillkoren.

Vid tullavgifter för att återvinna det returnerade paketet kommer tullavgifterna att debiteras kunden och måste betalas innan bytet skickas.

I vissa fall är det möjligt att be kundsupporten om en DHL express returetikett.
Kunden kommer att debiteras $21,90 (för USA och Europa) för att få denna etikett via e-post. Kunden kommer att behöva packa om produkten i dess originalförpackning och se till att paketet hämtas av DHL Express vid en tidpunkt som passar dem.

9.4 Paketet returneras till avsändaren

Det kan hända att paketet returneras till avsändaren.
Om orsaken till returen är: "ofullständig adress", "vägran av adressaten" eller "omöjlig att leverera till denna adress", måste kunden betala kostnaden för en ny försändelse på ett belopp av 12,90 USD för standardleverans.

 

 • TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

10.1. Tillgång till webbplatsen. Webbplatsen är tillgänglig gratis för alla som har tillgång till Internet. Alla kostnader relaterade till åtkomst till webbplatsen, oavsett om det gäller hårdvara, mjukvara eller kostnader för internetåtkomst, är användarens eget ansvar. VKNG kan inte hållas ansvarigt för några materiella skador relaterade till användningen av webbplatsen. Dessutom samtycker Användaren till att komma åt Webbplatsen med hjälp av ny och virusfri utrustning och med en uppdaterad senaste generationens webbläsare. Användaren är ensam ansvarig för att sin datorutrustning fungerar på rätt sätt samt för sin tillgång till Internet.

10.2. Underhåll. Webbplatsen kan vara föremål för underhållsåtgärder. För detta ändamål förbehåller sig VKNG rätten att avbryta, tillfälligt avbryta eller ändra utan förvarning åtkomst till hela eller delar av webbplatsen för att säkerställa dess underhåll (särskilt genom uppdateringar) utan att avbrottet ger upphov till någon skyldighet eller kompensation.

10.3. Avtalsansvar. VKNG använder alla rimliga medel som står till sitt förfogande för att säkerställa kontinuerlig och kvalitetsåtkomst till webbplatsen, men är inte skyldig att göra det. I synnerhet kan VKNG inte hållas ansvarigt för eventuella felfunktioner i nätverket eller servrarna eller någon annan händelse utanför dess rimliga kontroll, vilket skulle förhindra åtkomst till webbplatsen.

10.4. Registrering på hemsidan. VKNG kan tillhandahålla en webbplatsregistreringsprocedure för att få tillgång till ett användarområde. Detta kan inkludera inloggningsinformation som tillåter alla användare som är registrerade på webbplatsen att komma åt sitt konto och beställningsinformation. All inloggningsinformation som tillhandahålls av VKNG till användaren är strikt personlig, individuell, konfidentiell och ej överförbar. Användaren kommer att vara ansvarig för all obehörig, bedräglig eller kränkande användning av deras inloggningsinformation. Användaren uppmanas att kontakta VKNG om de inte har fått eller om de har tappat bort informationen så att de kan ansluta till sitt användarområde så att den kan skickas tillbaka till dem.

10.5. Förlust av inloggningsinformation. Användaren kommer utan dröjsmål att informera VKNG om förlust eller stöld av sin inloggningsinformation. I händelse av ett bevisat brott mot villkoren för åtkomst till webbplatsen förbehåller sig VKNG rätten att stänga av åtkomsten till webbplatsen, utan kompensation, meddelande eller förhandsinformation. Den efterföljande tillhandahållandet av inloggningsinformationen kommer att befria VKNG från allt ansvar gentemot användaren, som inte kan hålla den ansvarig för att webbplatsen inte är tillgänglig.

 

 • SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

VKNG respekterar integriteten för sina användare och kunder. Den säkerställer att insamling och automatiserad behandling av användare och konsumenters data - som är avsedd att: ge tillgång till och förbättra webbplatsen, tillåta kommersiell prospektering, hantering av beställningar, kontrakt och leverans av produkter - som utförs av VKNG överensstämmer med allmänna dataskyddsbestämmelser (GDPR) och franska "Loi informatique et libertés" i sina senaste versioner.

Informationen som efterfrågas i formulären som är tillgängliga på webbplatsen markerade med en asterisk är obligatoriska och nödvändiga för behandlingen av förfrågningar och beställningar och underlåtenhet att fylla i ett obligatoriskt fält kommer att göra det omöjligt för VKNG att behandla Användares förfrågningar och kunders beställningar.

Fysiska personers personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är strikt nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa uppgifter som gör det möjligt att fastställa bevis för en rättighet eller ett kontrakt kan vara föremål för en mellanliggande arkiveringspolicy under en period som motsvarar preskriptionstiderna och utestängning av rättsliga eller administrativa åtgärder som kan uppstå.

Alla användare är informerade och accepterar att webbplatsen kan innehålla tekniska funktioner som gör det möjligt att övervaka dess användning (konto för den inloggade användaren, IP-adress, typ av applikation som används, olika loggar för anslutning och användning av användarkontot, etc.) och kan användas i samband med kampen mot förfalskning och/eller för att identifiera och/eller förhindra eventuell olaglig eller icke-kompatibel användning av webbplatsen.

I enlighet med GDPR har varje person som berörs av den databehandling som utförs av VKNG, under tillämpliga villkor, rätt till åtkomst, rättelse, begränsning av behandling, invändning mot bearbetning, dataportabilitet och radering av deras data också som en rättighet att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande inklusive profilering. Om tillämpligt har den registrerade också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

Eventuell träningsförfrågan kan skickas via e-post till: Customerservice@vkngjewelry.com. Alla som berörs av behandlingen av uppgifter har rätt att lämna in ett klagomål till Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) eller någon annan tillsynsmyndighet som de är beroende av.

För mer information om automatiserad databehandling och hur man utövar dina rättigheter, kan vilken användare som helst konsultera sekretesspolicyn som finns tillgänglig när som helst på webbplatsen och informationen om de cookies som används av VKNG.

 

 • PARTNERS WEBBPLATSER – HYPERTEXT LÄNKAR

Användaren kan, via hypertextlänkarna på webbplatsen, komma åt partners eller tredje parts webbplatser som inte omfattas av dessa allmänna avtal. Användaren uppmanas därför att läsa de allmänna användarvillkoren samt integritetspolicyn eller annan juridisk information som är tillämplig på dessa tredjepartswebbplatser.

Användaren informeras om att webbplatsen kan kräva åtkomst till andra webbplatser, designade och hanterade av tredje part. Ingen kontroll över innehållet på nämnda webbplatser utövas av VKNG, som avsäger sig allt ansvar för deras innehåll och användningen av någon tredje part av informationen däri. Denna klausul gäller allt innehåll från Partners.

Om en tredje parts webbplats hänvisar sina användare till webbplatsen förbehåller sig VKNG rätten att begära borttagning av hypertextlänken som leder till webbplatsen om den anser att denna länk inte överensstämmer med dess rättigheter och legitima intressen.

 

 • FALL AV FORCE MAJOR ELLER FORTUITUS HÄNDELSER

Utförandet av VKNG:s förpliktelser enligt detta avbryts i händelse av att en tillfällig händelse eller force majeure inträffar som skulle förhindra deras fullgörande. Denna avstängning kan gälla hela eller delar av Ordern. I detta fall kommer VKNG att meddela kunden om en sådan händelse inträffar så snart som möjligt och om den beräknade varaktigheten av avstängningen. Endast ett definitivt hinder kan ge upphov till restitution. Om det permanenta förebyggandet är partiellt beviljas endast partiell restitution.

Under de villkor som anges i lag, samtycker kunder uttryckligen till att de inte får åberopa ett fall av force majeure för att skjuta upp betalning (av en faktura till exempel) för en Produkt eller för att vägra leverans av en beställning.

Händelser som anses som force majeure eller en slumpmässig händelse, utöver de som vanligtvis erkänns av rättspraxis, inkluderar, men är inte begränsade till: strejker eller sociala konflikter internt eller externt för VKNG, naturkatastrofer, bränder, avbrott i telekommunikation, epidemier och pandemier , avbrott i energiförsörjningen, avbrott i kommunikation eller transport av något slag, eller någon annan omständighet utanför VKNGs rimliga kontroll.

VKNG kan inte på något sätt hållas ansvarigt för svårigheter som användaren eller kunden stöter på vid åtkomst till webbplatsen på grund av ett tekniskt eller mjukvarufel eller någon annan orsak som inte är relaterad till den. Kunden bekräftar att han är informerad om de tekniska farorna som Internet och mobilnätet innebär och om de fel som kan bli följden därav. Följaktligen kan VKNG inte hållas ansvarigt för eventuell otillgänglighet, avmattning eller fel i Internetnätverket eller någon IT-lösning, förutom i händelse av bevisad vårdslöshet från dess sida.

 

 • IMMATERIELL EGENDOM

VKNG eller dess partners äger alla immateriella rättigheter relaterade till webbplatsen och produkterna. Immateriella rättigheter avser särskilt men inte uteslutande allt innehåll, texter, bilder, videor, grafik, logotyper, ikoner, ljud, mjukvara som förekommer på webbplatsen och/eller produkterna.

Tillgång till webbplatsen och/eller köp av en produkt ger inte användaren eller kunden någon rätt till de immateriella rättigheterna relaterade till webbplatsen och produkterna. Användaren får inte under några omständigheter reproducera, representera, modifiera, överföra, publicera, anpassa, på något medium som helst, på något sätt, eller utnyttja på något sätt, hela eller delar av webbplatsen eller produkterna i strid med rättigheterna för innehavarna av immateriella rättigheter över dem.

All obehörig användning av hela eller delar av webbplatsen eller produkterna kan bli föremål för lämpliga åtgärder, inklusive uppsägning av åtkomst till webbplatsen eller en intrångsåtgärd.

Alla särskiljande tecken som används av VKNG är skyddade av lag och all otillåten användning kan ge upphov till åtal.

Underlåtenhet att respektera VKNGs eller dess partners immateriella rättigheter kommer att analyseras som allvarliga förseelser av Användaren eller Kunden som är till skada för VKNG, som förbehåller sig rätten att i detta fall kräva skadestånd.

 

 • KUNDREFERENSER OCH KOMMUNIKATION

15.1. Kundreferens. Kunden kan begäras av VKNG att nämnas som köpare av en produkt. Med kundens samtycke kan VKNG vara behörig att nämna kundens namn, den recension som de har gett till VKNG eller till produkten samt en objektiv beskrivning av den produkt som har sålts till dem på sina referenssidor och förslag för att uppmärksamma sina potentiella kunder och kunder, särskilt på webbplatsen, i reklam- och reklamsyfte, under intervjuer med tredje part, kommunikation till sin personal, interna förvaltningsdokument, såväl som i händelse av juridiska, reglerande eller redovisningsmässiga bestämmelser som kräver det .

15.2. Avtal om innehållsanvändning. När kunden skickar skrifter, videor och/eller fotografier till VKNG för att ge en recension av produkten som tillhandahålls av VKNG, och, i förekommande fall, lämnar kommentarer eller publikationer angående VKNG som deras användarnamn och profilfoto är bifogade (till exempel på sociala medier media), godkänner kunden VKNG att använda detta innehåll för marknadsföring av dess kommersiella aktiviteter. Innehållet kommer sannolikt att skyddas av bildrättigheter och/eller upphovsrätt, och i detta fall ger kunden VKNG möjligheten att anpassa dem (i vilken form som helst) och reproducera dem på alla medier, särskilt genom att presentera dem som en kommersiell referens och/eller som en recension. Till exempel kan VKNG ta skärmdumpar av publikationer på sociala medier som rör den eller produkten som levereras till kunden, och återskapa dem på webbplatsen som en recension.

Kunden erkänner att deras rättigheter är uppfyllda och får inte begära någon betalning för utnyttjandet av rättigheterna som avses i denna paragraf. Dessa rättigheter beviljas för den berörda Kundens livstid, utökad med en period av 70 år, och för hela världen. VKNG förbehåller sig rätten att skicka in alla andra förfrågningar till kunden om auktorisation och överföring av rättigheter, för alla fall som inte anges här eller på ad hoc-basis.

15.3. Evenemang. Bestämmelserna i föregående stycke gäller på samma sätt med avseende på videor och fotografier tagna under alla typer av evenemang (offentliga, reserverade för kunder, etc.) som anordnas eller samarrangeras av VKNG. Inspelningarna kan komma att publiceras av VKNG, inklusive på sociala medier. Om Kunden inte önskar medverka i en publikation kommer denne att stå längst bak i lokalen, avstå från att delta i gruppbilder och avstå från att göra en skylt till fotografen/kameramannen.

 

 • UTVECKLING AV GTC

VKNG förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren och omnämnanden av GTC för att anpassa dem till ändringar på webbplatsen eller till dess erbjudanden. De tillämpliga villkoren är de som accepteras av kunden och skickas till dem i händelse av en onlineförsäljning via något kommunikationsmedel på ett varaktigt medium.

Ändringarna av GTC gjorda av VKNG kommer inte att gälla för de beställningar som redan har lagts, med undantag för klausulerna relaterade till den tekniska utvecklingen av webbplatsen, så länge dessa ändringar inte innebär en prishöjning eller en ändring av kvaliteten, eller egenskaper som har betingat kundens engagemang.

Kunden kan också uppmanas att acceptera de ändrade GTC:erna, i annat fall ska den senast accepterade GTC fortsätta att gälla tills produkten faktiskt levereras. Om VKNG inte kan fortsätta utförandet av avtalet under de tidigare villkoren, har kunden rätt att begära att avtalet upphör och återbetalning av sin beställning.

 

 • ANSVAR

17.1. Ansvar för användare och kunder

Användaren och Kunden är ensamma ansvariga för de tolkningar de gör av informationen som tillhandahålls på Produkterna, de råd de härleder eller som har lämnats till dem och de anpassningar som görs för deras egen verksamhet. Användningen av information sker på Kundens eget ansvar och på egen risk, vilket Kunden uttryckligen accepterar.

När Produkten levereras med en bruksanvisning eller en användarguide, inklusive genom hänvisning till en URL-länk, samtycker Kunden till att läsa dem och använda Produkten i enlighet med de rekommendationer som ges.

I utbytesutrymmena tar Kunden, som utgivare, ansvaret för kommunikationen till allmänheten av information och det redaktionella ansvaret för all hans kommunikation, fysisk och online och i synnerhet men inte enbart för deras webbplats(er), bloggar, sidor och konton på sociala nätverk. Kunden är ensam ansvarig för kvaliteten, lagligheten och relevansen av data och innehåll som de överför till allmänheten.

17.2. Begränsning av ansvar gentemot professionella kunder

Oavsett vilken typ av Produkt som beställs av Professionell Kund, är VKNG:s ansvar uttryckligen begränsat till ersättning för direkt skada som bevisats av Professionell Kund. VKNG kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekt skada såsom förlust av data, fil(er), driftsförlust, kommersiell skada, förlust av vinst, skada på bild och den professionella kundens rykte.

Likaså kan VKNG inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakats av Användarens utrustning, när man går in på webbplatsen, och som är resultatet av antingen användning av utrustning som inte uppfyller villkoren som anges, eller från en bugg eller en inkompatibilitet.

I ALLA FALL ÄR VKNGS ANSVAR MOT PROFESSIONELLA BEGRÄNSAT TILL BELOPPET FÖR DET PRIS EXKLUSIVE SKATT AV KUNDEN I BYTE FÖR LEVERANS AV PRODUKTEN I SAMMANHANG SOM Tvisten uppstår. DETTA BELOPP ÄR AVSEDD SOM DET MAXIMUM SOM VKNG KAN BEHÖVAS FÖR ATT BETALA FÖR ERSÄTTNING (SKADELSER OCH RÄNTA) OCH STRAFF, OAVSETT DE PÅSTÅDA SKADARNA OCH DEN VALDA RÄTTSLIGA GRUNDEN OM INTE REGLER ELLER RÄTTSLAG MOTSTÅR DET.

 

 • DIVERSE

GTC och alla köp- och försäljningstransaktioner som hänvisas till där regleras av fransk lag. GTC och webbplatsen tillhandahålls på engelska. I händelse av att de översätts till ett eller flera språk, kommer endast den engelska versionen att råda i händelse av en tvist.

I händelse av att någon bestämmelse i GTC befinns vara ogiltig, omöjlig att verkställa, inte verkställbar eller sakna effekt, ska en sådan bestämmelse inte ogiltigförklara GTC och giltigheten av de återstående bestämmelserna ska inte påverkas av det.

Det faktum att VKNG dröjer med att utöva någon av sina rättigheter enligt GTC eller Kontraktet, eller underlåter att utöva sådana rättigheter, ska inte tolkas som ett avstående från sådan utövande.

Kunden accepterar att VKNG kan överlåta detta avtal till sina dotterbolag eller till en köpare utan dess föregående medgivande.

Kunden samtycker till att Företaget får överföra Kontraktet till sina dotterbolag eller till en tredje part utan Kundens föregående medgivande, förutsatt att en sådan överföring inte minskar konsumentkundens rättigheter.

 

 • TVISTER

19.1. Vänlig upplösning. I händelse av en tvist kommer Kunden först att kontakta VKNG för att försöka hitta en vänskaplig lösning.

19.2 Medling.

I händelse av svårigheter med att fullgöra avtalet har Konsumentkunden som är bosatt i Europa möjlighet att, innan rättsliga åtgärder, söka hjälp från följande konsumentförmedlare: FEVAD, genom att skicka en skriftlig begäran till följande e-postadress: contact@fevad.com, eller till följande postadress:

 

FEVAD e-handelsförmedlare

60 rue la Boétie

75008 Paris

Frankrike

Medlaren kommer att försöka, med fullständig oberoende och opartiskhet, föra parterna samman i syfte att nå en uppgörelse i godo. Parterna står fritt att acceptera eller vägra medling samt, i händelse av medling, att acceptera eller vägra den lösning som medlaren föreslagit. I detta sammanhang kan alla europeiska konsumenter få tillgång till plattformen för onlinetvistlösning (ODR) som är tillgänglig från följande URL-adress: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

19.3. Tvist mellan proffs.

VID EN Tvist MELLAN EN PROFESSIONELL KUND OCH VKNG ANGÅENDE BESTÄLLNING, TOLKNING, UTFÖRANDE OCH/ELLER UPPHÖRANDE AV KONTRAKTET, ÄR EXKLUSIVA JURISDIKTION TILL DOMSTOLEN I JURISDIKTIONEN OCH FRANKRIKE AV Svarande ELLER RING IN GARANTI, ÄVEN FÖR NÖDSTOPP ELLER NÖDSTOPPFÖRFARANDEN.