Zasady i Warunki

Regulamin sprzedaży

Warunki sprzedaży

Ostatnia aktualizacja: [13.09.2023]

Witamy i dziękujemy za zaufanie. Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące na stronie internetowej www.VKNGjewelry.com.

 • DEFINICJE

Terminy pisane wielką literą w całym dokumencie odnoszą się do następujących kwestii:

Firma" lub „VKNG” oznacza spółkę BLGD Entreprise, której siedziba znajduje się pod adresem 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, France, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem: 85046833100010, posiadająca wewnątrzwspólnotowy numer VAT FR 37 850468331.

Strona internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem URL www.VKNGjewelry.com oraz wszystkie strony internetowe publikowane przez VKNG w celu prezentacji i sprzedaży jej Produktów.

Użytkownik" oznacza każdą osobę przeglądającą Stronę.

Produkt" oznacza wszelkiego rodzaju produkty materialne sprzedawane w Internecie w Serwisie, a w szczególności biżuterię, przedmioty dekoracyjne i dodatki modowe.

Kolejność" oznacza każdy zakup Produktu przez Klienta od VKNG za pośrednictwem Serwisu.

Klient" oznacza osobę fizyczną lub prawną, profesjonalistę lub konsumenta, dokonującą zakupu Produktu od VKNG za pośrednictwem Strony internetowej.

„Ogólne warunki sprzedaży”, „OWH” lub „OWH” odnosi się do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, obowiązujących w ramach stosunku umownego pomiędzy VKNG a jej Klientami, które obejmują Politykę prywatności, która może być dostępna w Serwisie oraz w każdym elemencie Serwisu, do którego wyraźnie się one odnoszą.

"Dane logowania" oznacza nazwę użytkownika i hasło przekazane Klientowi przez VKNG, aby mógł on uzyskać dostęp za pośrednictwem Serwisu do swojej przestrzeni osobistej.

Partner" oznacza każdego partnera zawodowego, z którym VKNG utrzymuje relacje biznesowe lub do którego VKNG może się zwrócić w związku ze sprzedażą Produktu i do którego Klient może zostać skierowany w związku ze swoim Zamówieniem.

 

 • APLIKACJA ZAKRES

2.1. Obiekt. Niniejszy Regulamin reguluje sprzedaż Klientowi wszelkich Produktów za pośrednictwem Serwisu, co obejmuje warunki korzystania z Serwisu udostępnionego przez VKNG.

2.2. Pojemność. Korzystanie z Serwisu w celu złożenia Zamówienia oznacza akceptację i przestrzeganie wszystkich warunków niniejszych OW. Klient oświadcza, że ​​jest pełnoletni i zdolny do zawarcia umowy zgodnie z prawem obowiązującym w jego państwie lub oświadcza, że ​​na podstawie ważnego pełnomocnictwa reprezentuje osobę, dla której składa Zamówienie.

2.3. Dojazd do OW. Warunki są dostępne w dowolnym momencie na Stronie internetowej i, w stosownych przypadkach, mają pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną wersją, wcześniejszą lub przyszłą. Obowiązują one od daty aktualizacji wskazanej na górze niniejszego dokumentu. Regulamin ma zastosowanie z wyłączeniem wszelkich pozostałych warunków, w szczególności dotyczących sprzedaży Produktów innymi kanałami dystrybucji i marketingu.

2.4. Akceptacja OWU. Klient oświadcza, że ​​zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go przed złożeniem Zamówienia, co oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Poprzez tę akceptację Klient potwierdza, że ​​przed złożeniem zamówienia otrzymał od VKNG za pośrednictwem Witryny wystarczające informacje i porady, które pozwoliły mu mieć pewność, że treść zamówienia odpowiada jego potrzebom. Niniejsze Warunki stanowią całość praw i obowiązków stron w ramach stosunku umownego.

O ile nie zostanie udowodnione inaczej, dane zapisane w Serwisie stanowią dowód wszystkich faktów, akceptacji i transakcji.

2.5. Zakres OWU. Klient może w każdej chwili poprosić o kopię Regulaminu obowiązującego dla jego Zamówienia. Z inicjatywy Klienta nie można do nich dodawać i/lub zastępować żadnych szczególnych warunków. VKNG zastrzega sobie prawo do ustanowienia specjalnych warunków sprzedaży niektórych Produktów, ofert specjalnych, specjalnych gwarancji itp., które zostaną udostępnione Klientowi przed Złożeniem Zamówienia. Niewykonanie przez VKNG w jednym lub większej liczbie przypadków nalegania na wykonanie któregokolwiek z warunków, porozumień lub warunków OWH, skorzystania z jakichkolwiek praw lub przywilejów przyznanych na OWU, nie będzie interpretowane jako późniejsze zrzeczenie się któregokolwiek z takich warunków, umowy, warunki, prawa i przywileje,

 

 • CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

Klient może zapoznać się z prezentacją Produktu w Serwisie, która jest podsumowana na stronie Zamówienia oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Kolor zdjęcia może się różnić w zależności od używanego monitora komputera. Klient zostaje wyraźnie ostrzeżony, że oferta Produktów może ulec zmianie. Klientowi przysługuje wyłącznie Produkt opisany w Zamówieniu.

Produkty podlegające OWU są opisane i zaprezentowane z największą możliwą dokładnością. Jeżeli jednak w niniejszej prezentacji wystąpiły błędy lub pominięcia, VKNG nie ponosi odpowiedzialności, chyba że błąd lub pominięcie dotyczy istotnego elementu danego Produktu. Zakupiony przez Klienta Produkt dostarczany jest w wersji z dnia zakupu.

 

 • KOLEJNOŚĆ

4.1. Klient pełnoletni. Klient przy zatwierdzaniu Zamówienia gwarantuje VKNG, że jest pełnoletni i posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z wybranej przez siebie metody płatności.

4.2. Zamów na Stronie. Po wybraniu w Serwisie Produktu, który chce zakupić, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę zamówienia, na której podaje swoje dane osobowe (nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu) oraz wszelkie niezbędne i dokładne informacje oraz dane kontaktowe. dane umożliwiające dostawę Produktu i wystawienie faktury za Zamówienie. Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności (płatność jednorazowa lub w kilku ratach) zgodnie z możliwościami oferowanymi przez VKNG.

4.3. Weryfikacja informacji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych informacji i gwarantuje VKNG ochronę przed fałszywą tożsamością. Klient nie może pociągnąć VKNG do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości powstałe na skutek nieścisłości lub fałszywości podanych w chwili zamówienia informacji, które zostaną wykorzystane do dostarczenia Produktu. Klient ma obowiązek upewnić się, że rzeczywiście będzie mógł odebrać przesyłkę pod podanym adresem, zgodnie z terminami dostawy wskazanymi w trakcie Zamówienia.

W przypadku błędnego podania adresu przez Klienta, Produkt zostanie odesłany do VKNG. Jeżeli Klient chce, aby Produkt został ponownie wysłany pod inny adres, powstałe nowe koszty przesyłki ponosi Klient. Jeżeli Klient nie życzy sobie, aby Produkt został ponownie wysłany na inny adres i poprosi o zwrot pieniędzy, początkowe koszty wysyłki nie zostaną zwrócone.

4,5. Obowiązek zapłaty. Każde Zamówienie otrzymane przez VKNG uważa się za wiążące i ostateczne i pociąga za sobą pełne i całkowite przestrzeganie i akceptację niniejszego Regulaminu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie oraz obowiązek zapłaty za każdy zamówiony Produkt.

4.6. Podpis elektroniczny. Podanie przez Internet danych bankowych Klienta i ostateczne zatwierdzenie Zamówienia będzie stanowić dowód zgody Klienta i będzie warte:

 • Zobowiązanie do zapłaty kwoty należnej z tytułu Zamówienia;
 • Podpisanie i wyraźna akceptacja wszystkich przeprowadzonych transakcji.

4.7. Potwierdzenie zamówienia. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu OWU poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola, Klient kierowany jest na stronę z podsumowaniem Zamówienia, na której przed zatwierdzeniem płatności podaje swoje dane bankowe. Klient ma obowiązek sprawdzić podsumowanie swojego Zamówienia i w razie potrzeby je poprawić, przed potwierdzeniem płatności za Zamówienie. To drugie kliknięcie ostatecznie potwierdza Zamówienie Klienta.

4.8. Email potwierdzający. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem i podsumowaniem swojego Zamówienia natychmiast po zatwierdzeniu płatności przez VKNG lub jego dostawcę usług płatniczych. Klient musi posiadać sprawną elektroniczną skrzynkę pocztową. W przeciwnym wypadku nie będą mogli otrzymać pisemnego potwierdzenia złożenia zamówienia na podany adres e-mail.

4.9. Dowód transakcji. Skomputeryzowane rejestry, prowadzone w systemach komputerowych VKNG w należytych warunkach bezpieczeństwa, będą uznawane za dowód komunikacji, Zamówień i płatności pomiędzy stronami. Archiwizacja Zamówień i faktur odbywa się na niezawodnym i trwałym nośniku, który może stanowić dowód.

 

 • CENNIK

5.1. Obowiązujące stawki. Zamówiony Produkt sprzedawany jest po cenach wyświetlanych w Serwisie w momencie rejestracji Zamówienia Klienta przez VKNG.

Ceny wyrażone są w Twojej walucie, w zależności od Twojej lokalizacji i uwzględniają obowiązujący podatek VAT. Walutą referencyjną jest dolar amerykański (USD). Jakakolwiek zmiana obowiązującej stawki podatku VAT zostanie automatycznie odzwierciedlona w cenie Produktów. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny wskazane na Stronie internetowej zawierają wszystkie podatki.

W przypadku zakupów w walucie innej niż USD przeliczenie walut przeprowadza nasz partner Flow Commerce Inc. i obejmuje opłatę za przeliczenie, która obejmuje przetwarzanie i gwarancję kursu wymiany w momencie wymeldowania.

Zalecamy płatność za zamówienie w walucie, w której została wybrana Twoja metoda płatności. Chociaż masz możliwość zapłaty w innej walucie, może to spowodować, że Twój bank pobierze dodatkową opłatę za przeliczenie tej waluty z powrotem na walutę krajową.

W przypadku sprzedaży międzynarodowej, wszelkie cła i różne podatki należne są wyłączną odpowiedzialnością Klienta (DDU). Klient jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszelkich przydatnych weryfikacji i wywiązanie się ze swoich obowiązków podatkowych. VKNG nie może ponosić z tego tytułu odpowiedzialności, a wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.

5.2. Sumy do zapłaty. Zatwierdzenie Zamówienia powoduje, że wszystkie należne kwoty stają się wymagalne. Klient poprzez zatwierdzenie Zamówienia upoważnia VKNG (lub jego Partnerów, dostawców usług płatniczych) do przesłania swojemu bankowi dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, którego dane bankowe podał Klient, zgodnie z terminami płatności wskazanymi w Podsumowaniu Zamówienia .

5.3. Metoda płatności. W celu opłacenia Zamówienia Klient ma możliwość wyboru wszystkich metod płatności udostępnionych mu przez VKNG i wymienionych w Serwisie (w szczególności: płatność kartą kredytową (Visa, Mastercard, Maestro, American Express), PayPal, Amazon Pay ).

Klient wybiera sposób zapłaty za pośrednictwem oferowanych systemów płatności i usług, które są bezpiecznymi usługami świadczonych przez osoby trzecie, podlegającymi szczególnym warunkom umownym, nad którymi VKNG nie ma kontroli.

Płatność dokonywana jest za pomocą polecenia zapłaty SEPA lub z podanych danych karty bankowej, w zależności od metody płatności oferowanej przez dostawcę usług płatniczych i wyboru Klienta. VKNG zastrzega sobie prawo do korzystania z wybranych przez siebie dostawców usług płatniczych oraz do ich zmiany w dowolnym momencie.

5.4. Autoryzacja polecenia zapłaty. Klient, podając swoje dane bankowe w momencie składania Zamówienia, upoważnia VKNG do obciążenia rachunku kwotą ceny wskazanej na Stronie internetowej za odpowiedni Produkt.

5.5. Oferty specjalne i kupony. VKNG zastrzega sobie prawo do proponowania ofert czasowych, ofert promocyjnych lub obniżek cen na swoje Produkty oraz do zmiany swoich ofert i cen w Serwisie w dowolnym momencie, na warunkach przewidzianych przez prawo. Obowiązującymi cenami są ceny obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta, który nie może powoływać się na inne ceny, obowiązujące przed lub po złożeniu Zamówienia. Kupony rabatowe mogą podlegać specjalnym warunkom, mają charakter ściśle osobisty i mogą zostać wykorzystane tylko raz.

5.6. Incydent płatniczy – oszustwo. VKNG zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia i każdej dostawy w przypadku niepowodzenia transakcji lub braku płatności. VKNG zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia od Klienta, który nie opłacił w całości lub w części poprzedniego Zamówienia lub z którym toczy się spór płatniczy.

VKNG może kontaktować się z Klientem w celu zażądania dodatkowych dokumentów w celu realizacji płatności za Zamówienie. VKNG może polegać na informacjach dostarczanych przez system analizy Zamówień. Dostarczenie żądanych dokumentów jest niezbędne do potwierdzenia Zamówienia przez VKNG. W celu przeciwdziałania oszustwom związanym z kartami kredytowymi VKNG może przeprowadzić wizualną weryfikację środków płatniczych przed dostawą Produktu. W przypadku oszukańczego użycia karty bankowej Klient powinien niezwłocznie po odkryciu takiego użycia skontaktować się z VKNG, bez uszczerbku dla środków, jakie Klient powinien podjąć w kontaktach ze swoim bankiem.

5.7. Nieterminowa lub opóźniona płatność. W przypadku opóźnienia lub opóźnienia w płatnościach przez Klienta obowiązują odsetki i kary przewidziane prawem.

 

 • WYSYŁKA
 • Dostępność magazynowa

Produkty oferowane są do sprzedaży i dostarczane w ramach dostępnych stanów magazynowych. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu, VKNG niezwłocznie informuje o tym Klienta i może zaoferować mu Produkt o równoważnej jakości i cenie lub, w przypadku jego braku, na życzenie Klienta zwrócić kwotę Zamówienia. Oprócz zwrotu ceny za niedostępny Produkt, VKNG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania za rezygnację z umowy, chyba że niewykonanie umowy wynika z osobistej winy VKNG.

 • Prawo do zatrzymania i przeniesienia ryzyka

Właścicielem sprzedanych Produktów do chwili całkowitej zapłaty ceny pozostaje VKNG. VKNG zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu właściwej konserwacji Produktów będących własnością VKNG. Z wyjątkiem przypadku, gdy w chwili złożenia Zamówienia nie została uiszczona pełna cena, własność Produktu przechodzi na Klienta z chwilą dostawy. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą, gdy ten lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (np. punkt odbioru, konsjerż itp.) oraz jakikolwiek dostawca inny niż przewoźnik oferowany przez VKNG, przejmie fizyczne posiadanie go. W każdym przypadku, gdy Klient powierza dostarczenie towaru innemu przewoźnikowi niż oferowany przez VKNG, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania przewoźnikowi.

 • Kraje, do których wysyłamy:

 

Dostawa jest dostępna na całym świecie, z wyjątkiem następujących krajów do których nie wysyłamy jeszcze naszych produktów:

 

Algieria

Chiny

Indie

Indonezja

Iran (Islamska Republika)

Irak

Liban

Maroko

Afryka Południowa

Tunezja

Wenezuela

 

 • Metody wysyłki i przewoźnik

 

Klient składając zamówienie ma możliwość wyboru pomiędzy wysyłką standardową a wysyłką ekspresową. Dostawy realizowane są za pośrednictwem niezależnego przewoźnika na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i do którego przewoźnik ma łatwy dostęp. Składając Zamówienie, VKNG może zaproponować Klientowi różne sposoby dostawy. Klient zostanie wówczas poinformowany, przed finalizacją Zamówienia, o terminach i cenach stosowanych przez przewoźnika.

 

Standardowa przesyłka: Wysyłka standardowa jest oferowana w przypadku każdego zamówienia jednego lub kilku produktów o wartości powyżej 70 USD.

 • W przypadku Produktów wytwarzanych ręcznie w naszym warsztacie na Ukrainie: standardowa dostawa odbywa się z Ukrainy za pośrednictwem UkrPoshta, która stosuje własne ogólne warunki sprzedaży, dostępne pod następującym linkiem: https://www.ukrposhta.ua/en/pravyla-nadannia-posluh- postovoho-zviazku.

 

 • W przypadku wszystkich pozostałych produktów: Dostawa odbywa się z naszego magazynu w Marsylii (Francja) za pośrednictwem francuskiej poczty lokalnej (La Poste – dostawa śledzona), która stosuje własne ogólne warunki sprzedaży, dostępne pod następującym linkiem: https://laposte.fr /medias/sys_master/apache_synchronised/h70/h5a/11453159931934/CSV-Export-Suivi-V1Janv-2019.pdf

Ekspresowa WYSYŁKA: Ekspresowa wysyłka jest oferowana w przypadku każdego zamówienia jednego lub kilku produktów o wartości powyżej 200 USD. Należy jednak pamiętać, że Produkty wykonane ręcznie w naszym warsztacie na Ukrainie nie kwalifikują się do wysyłki ekspresowej. Jeśli złożysz zamówienie na kwotę powyżej 200 USD, darmową przesyłką ekspresową zostaną dostarczone wyłącznie produkty, które nie zostały wykonane ręcznie w naszym warsztacie na Ukrainie, pozostałe produkty zostaną wysłane bezpłatną przesyłką standardową. Proszę to zanotować produkty objętościowe (takie jak płótno, rogi, tarcze, topory czy niektóre elementy ubioru) nie podlegają bezpłatnej dostawie.

 

Wysyłka ekspresowa realizowana jest na całym świecie, z wyjątkiem krajów wymienionych w artykule 2, i jest realizowana przez firmę DHL Express, która stosuje własne ogólne warunki sprzedaży, dostępne pod następującym linkiem: https://mydhl.express.dhl/fr/en/legal/terms-and-conditions.html

 

 

 

 • Czas dostawy

Po zweryfikowaniu płatności przetworzenie i wysyłka zamówienia może zająć do 48 godzin. Zamówienia złożone po godzinie 9:00 czasu PST będą realizowane następnego dnia roboczego. W momencie składania Zamówienia Klient zostaje poinformowany, że niektóre Produkty są wykonywane ręcznie na zamówienie i wymagają opóźnienia od 2 do 7 dni roboczych przed wysyłką.

O ile nie określono inaczej na Stronie internetowej w momencie składania Zamówienia i/lub na stronie Zamówienia oraz o ile prawo nie dopuszcza dłuższego okresu, VKNG zobowiązuje się dostarczyć dowolny Produkt w terminach dostawy wskazanych poniżej, w zależności od Kraju, do którego produkty są wysyłane :

 

Wysyłka do kraju

Standardowa przesyłka

Wysyłka ekspresowa DHL

USA/Kanada

7-15 dni

1-2 dni

Francja

7-10 dni

1 dzień

Europa (poza Francją)

7-10 dni

2-5 dni

Reszta świata

10-20 dni

2-7 dni

 

Terminy dostawy wskazane w Zamówieniu mogą być dłuższe i zróżnicowane, biorąc pod uwagę nieprzewidywalne zdarzenia związane z dostawą usług pocztowych oraz nieprzewidywalne zdarzenia niezależne od VKNG lub przewoźnika (np. strajk).

 • Opóźniona dostawa

Jeżeli zamówiony Produkt nie zostanie dostarczony w terminie określonym w formularzu Zamówienia lub przewidzianym w OWU, Klient może, po bezskutecznym zleceniu VKNG wykonania obowiązku dostawy w rozsądnym dodatkowym terminie, rozwiązać umowę listem poleconym za pośrednictwem za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisemnej na innym trwałym nośniku. Umowę uważa się za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez VKNG pisma lub pisma informującego o takim rozwiązaniu, chyba że w międzyczasie VKNG wykonało swoje zobowiązanie do dostawy. W przypadku rozwiązania umowy na niniejszych warunkach VKNG zwróci Klientowi wszystkie zapłacone kwoty najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia rozwiązania umowy.

O ile prawo nie stanowi inaczej i o ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, przekroczenie terminu dostawy nie może skutkować żadnymi szkodami ani odszkodowaniami. VKNG zastrzega sobie prawo do przekazania reklamacji Klienta przewoźnikowi odpowiedzialnemu za dostawę, który w razie potrzeby może zwrócić się do Klienta o dalsze informacje dotyczące opóźnienia.

 • Miejsce dostarczenia

Produkty dostarczane są na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient nie może zmienić miejsca dostawy po złożeniu Zamówienia. VKNG może dostarczyć Produkt bezpośrednio na adres Klienta lub do punktu odbioru. W przypadku stanu epidemii lub innego zagrożenia zdrowotnego przesyłkę można pozostawić przed budynkiem w miejscu dostawy (dostawa bezkontaktowa). Przed dostawą Produktu można zażądać okazania nieważnego dokumentu tożsamości. Klient ma obowiązek odebrać zamówiony Produkt w terminie piętnastu dni od powiadomienia o jego dostępności (powiadomienie o przejściu, powiadomienie o dostępności w punkcie odbioru itp.). W przypadku nieodebrania Produktu w terminie i na warunkach Zamówienie zostanie anulowane, a Klient może zostać obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.

6.8. Stan produktu. W przypadku dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, Klient ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego Produktu w obecności osoby dostarczającej, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletnej dostawy „wyrazić zastrzeżenia” ” o dostawie i ewentualnie odmówić wydania Produktu bezpośrednio dostawcy.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

7.1. Limit czasu. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia bez podania przyczyny w terminie czternastu dni kalendarzowych od następnego dnia po otrzymaniu Produktu przez Klienta lub osobę trzecią upoważnioną do dostawy, pod wskazany adres lub w miejscu odbioru.

W przypadku Zamówienia na kilka Produktów dostarczanych osobno lub w przypadku Zamówienia na Produkt składający się z partii lub wielu części, których dostawa jest rozłożona na czas określony, termin liczony jest od otrzymania ostatniego Produktu lub partia/sztuka. Jeżeli termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, ulega on przedłużeniu do końca ostatniej godziny pierwszego kolejnego dnia roboczego.

W przypadku każdego zamówienia złożonego na żądanie (zgodnie ze wskazaniem wymienionym na stronie produktu) koszty produkcji i straty materiałowe zostaną odliczone od zwrotu w przypadku anulowania zamówienia po 2 dniach. Kwotę ustala się na 30% ceny produktu.

7.2. Tryb ćwiczeń. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje VKNG o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pocztą na adres: VKNG Jewlery – BLGD Entreprise 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille FRANCE lub pocztą elektroniczną na adres: Obsługa klienta@vkngjewelry.com. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

7.3. Zwrot Produktu. Klient ma obowiązek zwrócić VKNG Produkt, od którego odstąpił, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania decyzji o odstąpieniu. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie zwrócony przed upływem czternastodniowego terminu zgodnie z warunkami zwrotu. Koszty zwrotu produktów ponosi Klient. Warunki zwrotu Produktów określone są w artykule „WARUNKI ZWROTU PRODUKTÓW”, z którym Klient powinien się zapoznać.

7.4. Refundacja. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, VKNG zwróci cenę Produktu nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od następnego dnia po dniu otrzymania przez Klienta decyzji o odstąpieniu od umowy. VKNG dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zaakceptował on inny sposób; w każdym przypadku zwrot ten nie będzie wiązać się z kosztami dla Klienta. VKNG może odroczyć zwrot płatności do czasu otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu wysłania Produktu, przy czym wybranym terminem jest data wystąpienia pierwszego z tych faktów.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĘPOWANIA

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Do wiadomości: BLGD Entreprise. 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marsylia, Francja (Obsługa klienta@vkngjewelry.com) :

Ja/my(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu(*) poniżej:

Zamówione w dniu (*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta (konsumenta) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej):

Data:

(*) Skreśl niepotrzebną wzmiankę.

 

MODEL FORMULARZA ODSTĄPIENIA od umowy

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Do wiadomości BLGD Entreprise. 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marsylia, Francja (Obsługa klienta@vkngjewelry.com) :

Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu (*) poniżej:

Zamówione w dniu (*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku przesłania niniejszego formularza w formie papierowej):

Data :

(*) Usuń to, co niepotrzebne.

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD ODSTĄPIENIA NIE MOŻE BYĆ SKORZYSTANE POD OKREŚLONYMI WARUNKAMI W PRZYPADKU:

 • Dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;
 • Dostawa Towaru, którego opakowanie zostało otwarte przez Konsumenta po dostarczeniu i którego nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia; 
 • GWARANCJE

8.1. Warunki. Przypomina się, że prawne gwarancje zgodności i rękojmia za wady ukryte zostały podane poniżej na rzecz Klientów będących konsumentami lub nieprofesjonalistami i zakładających normalne użytkowanie Produktów, zgodnie z obowiązującymi praktykami. Gwarancje te mają zastosowanie poza jakąkolwiek gwarancją handlową. Zaleca się sprawdzenie produktu w momencie dostawy i w przypadku niezgodności dostarczonego Produktu (błąd produktu, produkt wadliwy, uszkodzony lub niekompletny) wystawienie pisemnego zastrzeżenia najpóźniej w terminie trzech (3) dni od dnia dostawy. dostawy, bez uszczerbku dla okresu odstąpienia wynoszącego czternaście (14) dni. W przypadku stwierdzenia braku zgodności lub wady ukrytej Klient zwraca wadliwy Produkt do VKNG. We wszystkich przypadkach obowiązują terminy określone przepisami prawa.

8.2. Gwarancja zgodności. Gwarancja zgodności to gwarancja prawna, która ma zastosowanie poza wszelkimi zobowiązaniami handlowymi. Klientowi przysługuje okres dwóch lat od dostawy Produktu na podjęcie działań w ramach prawnej gwarancji zgodności. W takim przypadku Klient dokonuje wyboru pomiędzy naprawą lub wymianą wadliwego produktu. Jeżeli jednak wybór ten będzie wiązał się z kosztami w sposób oczywisty nieproporcjonalnymi w porównaniu z inną możliwą opcją, biorąc pod uwagę wartość produktu lub wagę wady, wybór Klienta może zostać uchylony.

8.3. Gwarancja na wady ukryte. Gwarancja na wady ukryte jest gwarancją prawną obowiązującą poza wszelkimi zobowiązaniami handlowymi. Klient może zdecydować się na skorzystanie z rękojmi na wady ukryte sprzedanego produktu w rozumieniu art. 1641 francuskiego Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Klient może żądać rozstrzygnięcia sprzedaży lub obniżenia ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 francuskiego kodeksu cywilnego. We wszystkich przypadkach dany produkt zostanie poddany analizie bezpośrednio przez producenta, niezależnie od tego, czy jest to VKNG, czy strona trzecia.

8.4. Legalne prowizje. Akceptując OWU Klient oświadcza, że ​​zapoznał się z następującymi przepisami prawa:

Artykuł L. 217-4 francuskiego Kodeksu konsumenckiego: „Sprzedawca dostarcza produkty zgodne z umową i odpowiada za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. Ponoszą także odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli zostały one na nich obciążone umową lub zostały wykonane na ich odpowiedzialność. "

Artykuł L. 217-5 francuskiego Kodeksu konsumenckiego „Produkt jest zgodny z umową:

1ul: Jeśli nadaje się do zastosowania zwykle oczekiwanego w przypadku podobnego produktu oraz, w stosownych przypadkach:

 • jeżeli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i ma cechy, które ten przedstawił kupującemu w postaci próbki lub modelu;
 • jeżeli posiada cechy, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;

2nd: Lub jeśli ma cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do specjalnego zastosowania, o którym marzy kupujący, o którym poinformował sprzedający i który ten zaakceptował.

Artykuł L. 217-12 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego: „Działalność wynikająca z niezgodności jest ograniczona do dwóch lat od dostarczenia produktu. "

Artykuł L. 217-16 francuskiego kodeksu konsumenckiego: „Jeżeli kupujący zwróci się do sprzedawcy w trakcie gwarancji handlowej udzielonej mu podczas nabycia lub naprawy produktu fizycznego o naprawę objętą gwarancją, wszelkie przestoje trwające co najmniej siedem dni będą liczone doliczony do czasu trwania pozostałej gwarancji.

Okres ten biegnie od chwili zażądania interwencji przez kupującego lub od chwili udostępnienia danego produktu do naprawy, jeżeli dostępność ta nastąpiła po wezwaniu do interwencji.”

Artykuł 1641 francuskiego kodeksu cywilnego: „Sprzedający obowiązany jest rękojmią za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią rzecz sprzedaną niezdatną do użytku zgodnego z jej przeznaczeniem albo utrudniają jej użytkowanie w takim stopniu, że kupujący nie kupiłby jej lub dałby jedynie niższą cenę, gdyby wiedział o wadach.”

Artykuł 1648 francuskiego kodeksu cywilnego: „Powództwo wynikające z wad redystrybucyjnych kupujący musi wnieść w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

W przypadku przewidzianym w art. 1642-1 kupujący jest obowiązany wnieść powództwo pod rygorem przedawnienia w ciągu roku następującego po dniu, w którym sprzedawca może zostać zwolniony od oczywistych wad lub braków zgodności.

8,5. 14-dniowa gwarancja handlowa. Gwarancja handlowa oznacza każde zobowiązanie umowne profesjonalisty wobec konsumenta, mające na celu zwrot ceny zakupu, wymianę lub naprawę Produktu, oprócz zobowiązań prawnych w zakresie zagwarantowania zgodności produktów.

VKNG oferuje Klientowi możliwość zwrotu Produktu zamówionego na Stronie w terminie trzydziestu (14) dni od jego otrzymania oraz zażądania wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeżeli wybrany do wymiany produkt będzie miał niższą wartość niż produkt wymieniany, Klientowi nie będzie przysługiwała możliwość zwrotu różnicy w cenie. Jeżeli natomiast wybrany produkt będzie miał wyższą wartość niż produkt wymieniany, Klient będzie zobowiązany dopłacić różnicę w cenie pomiędzy obydwoma produktami.

Bez uszczerbku dla innych przypadków przewidzianych w OW, produkty przecenione lub przecenione lub produkty, które zostały rozpakowane i ze względów higienicznych nie mogą zostać ponownie wystawione na sprzedaż (kolczyki, koraliki wikingów…) nie podlegają wymianie ani zwrotowi w ramach gwarancji handlowej .

Konsument jest odpowiedzialny za wybór sposobu dostawy zapewniającego zadowalające bezpieczeństwo i gwarancję śledzenia. W każdym przypadku klient ponosi wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia produktu, a VKNG nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Żądanie skorzystania z gwarancji handlowej należy przesłać przed upływem 14 dni od otrzymania produktu przez Klienta, pisząc na adres pocztowy: BLGD Enterprise, 21 boulevard Kraëmer 13014 Marsylia, FRANCJA lub pocztą elektroniczną na adres : Obsługa klienta@vkngjewelry.com. VKNG zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego żądania po upływie terminu.

8.6. Gwarancja trwałości dotyczy wszystkich klejnotów z wyjątkiem bransoletek (nie dotyczy odzieży i książek)
VKNG wymieni produkt, który ma przedwczesne uszkodzenie lub wadę produkcyjną.
Klient musi skontaktować się z obsługą klienta: obsługa klienta@vkngjewelry.com, aby przedstawić widoczny dowód uszkodzenia lub wady produkcyjnej.
Klient zostanie obciążony opłatą za nową dostawę produktu zamiennego.

 • WARUNKI ZWROTU PRODUKTÓW
 • 9.1 Adres

Produkty należy zwrócić na adres: BLGD Enterprise / VKNG, 21 bulwar Kraëmer 13014 Marsylia, Francja. Żaden Produkt zwrócony na inny adres nie podlega wymianie ani zwrotowi pieniędzy. Klient zostanie poproszony o dołączenie do przesyłki zwrotnej kopii potwierdzenia Zamówienia lub dokumentu sporządzonego własnoręcznie, zawierającego numer Zamówienia oraz cenę zapłaconą za Zamówienie, a także formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia dotyczącego wykonania prawa prawo odstąpienia od umowy, gwarancja prawna lub handlowa, uzasadniająca zwrot Produktu.

 •  9.2 Stan

Klient może zwrócić Produkt w oryginalnym opakowaniu lub w innym opakowaniu, pod warunkiem zachowania wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia, że ​​Produkt jest zapakowany i zabezpieczony tak, aby mógł znajdować się w oryginalnym opakowaniu, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. O ile prawo nie stanowi inaczej, Produkt zwrócony niekompletny, uszkodzony w transporcie lub wykazujący oznaki zużycia lub nieprzyjemny zapach nie podlega wymianie ani zwrotowi pieniędzy.

W przypadku zwrotu niezgodnego z przewidzianymi warunkami prawnymi i/lub handlowymi, wymiana nie będzie możliwa i nie zostanie przyznany zwrot pieniędzy, a Klient pozostanie właścicielem zwracanego Produktu, który będzie mógł odebrać bezpośrednio od VKNG, lub które zostaną zwrócone na jego koszt w terminie maksymalnie jednego miesiąca po zawiadomieniu o odmowie zwrotu przez VKNG.

 • 9.3 Koszty zwrotu i zwrot pieniędzy

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, rękojmi lub rękojmi prawnej, Klient będzie miał możliwość wyboru między zwrotem pieniędzy za Produkt lub jego wymianą.

 • W przypadku żądania zwrotu pieniędzy:

Klient pokrywa wszelkie koszty przesyłki związane ze zwrotem Produktu. Po otrzymaniu Produktu VKNG dokonuje pełnego zwrotu ceny zwracanego Produktu, łącznie z początkowymi kosztami wysyłki. VKNG dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zaakceptował on inny sposób. Należy pamiętać, że przetworzenie płatności może zająć do 7 dni roboczych, w zależności od banku lub dostawcy usług płatniczych. Po dokonaniu zwrotu środków na Twoją kartę kredytową lub konto PayPal może minąć do 3 dni roboczych.

W przypadku opłat celnych za odzyskanie zwracanej przesyłki, opłaty celne są odliczane od zwrotu.

W niektórych przypadkach można poprosić obsługę klienta o ekspresową etykietę zwrotną DHL.
Za otrzymanie tej etykiety pocztą elektroniczną klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 21,90 USD. Klient będzie musiał ponownie zapakować produkt w oryginalne opakowanie i zorganizować odbiór przesyłki przez DHL Express w dogodnym dla niego terminie.

Żaden produkt zakupiony ze zniżką nie podlega zwrotowi. Klient może jednak poprosić o notę ​​kredytową, jeśli spełnione zostaną warunki podane powyżej w tym artykule.

 • W przypadku prośby o wymianę

Klient zobowiązany jest do zapłaty z góry wszelkich kosztów przesyłki zwrotnej Produktu. Po otrzymaniu Produktu VKNG zobowiązuje się
odeśle nowy produkt o identycznej wartości. W przypadku wymiany na Produkt o wyższej cenie, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie przed wysyłką wymiany przez VKNG.
Konsument nie zostanie obciążony standardowymi kosztami przesyłki nowego Produktu w przypadku zamówienia złożonego w ramach wymiany. Nowy Produkt zostanie wysłany przesyłką standardową, na warunkach określonych w części „Zamówienia” Regulaminu.

W przypadku opłat celnych za odzyskanie zwróconej paczki, opłatami celnymi zostanie obciążony klient i należy je uiścić przed wysyłką wymiany.

W niektórych przypadkach można poprosić obsługę klienta o ekspresową etykietę zwrotną DHL.
Za otrzymanie tej etykiety pocztą elektroniczną klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 21,90 USD (dla USA i Europy). Klient będzie musiał ponownie zapakować produkt w oryginalne opakowanie i zorganizować odbiór przesyłki przez DHL Express w dogodnym dla niego terminie.

9.4 Przesyłka zwrócona do nadawcy

Może się zdarzyć, że paczka wróci do nadawcy.
Jeżeli przyczyną zwrotu jest: „niepełny adres”, „odmowa adresata” lub „niemożność dostarczenia przesyłki pod ten adres”, Klient będzie zobowiązany do poniesienia kosztu nowej przesyłki w wysokości 12,90 zł za przesyłkę standardową.

 

 • DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

10.1. Dostęp do Strony internetowej. Serwis jest dostępny bezpłatnie dla każdego, kto posiada dostęp do Internetu. Wszelkie koszty związane z dostępem do Serwisu, niezależnie od tego, czy są to koszty sprzętu, oprogramowania czy dostępu do Internetu, obciążają wyłącznie Użytkownika. VKNG nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu przy użyciu najnowszego i wolnego od wirusów sprzętu oraz zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie swojego sprzętu komputerowego oraz dostęp do Internetu.

10.2. Konserwacja. Serwis może podlegać pracom konserwacyjnym. W tym celu VKNG zastrzega sobie prawo do przerwania, tymczasowego zawieszenia lub modyfikacji bez uprzedzenia dostępu do całości lub części Serwisu w celu zapewnienia jego konserwacji (w szczególności poprzez aktualizacje) bez przerwy powodującej jakiekolwiek zobowiązania lub odszkodowania.

10.3. Odpowiedzialność kontraktowa. VKNG wykorzystuje wszelkie dostępne mu środki, aby zapewnić ciągły i wysokiej jakości dostęp do Strony internetowej, nie ma jednak takiego obowiązku. W szczególności VKNG nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci lub serwerów lub inne zdarzenia pozostające poza jego rozsądną kontrolą, które uniemożliwiłyby dostęp do Serwisu.

10.4. Rejestracja w Serwisie. VKNG może przewidzieć procedurę rejestracji w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Strefy Użytkownika. Może to obejmować dane logowania umożliwiające każdemu Użytkownikowi zarejestrowanemu w Witrynie dostęp do jego konta i informacji o Zamówieniu. Wszelkie dane logowania przekazane Użytkownikowi przez VKNG mają charakter ściśle osobisty, indywidualny, poufny i niezbywalny. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione, oszukańcze lub nadużycie swoich danych logowania. Użytkownik proszony jest o skontaktowanie się z VKNG, jeśli nie otrzymał lub zgubił informacje umożliwiające mu połączenie się z jego obszarem użytkownika w celu umożliwienia im ich odesłania.

10,5. Utrata danych logowania. Użytkownik niezwłocznie poinformuje VKNG o utracie lub kradzieży danych logowania. W przypadku udowodnionego naruszenia warunków dostępu do Serwisu, VKNG zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu bez odszkodowania, uprzedzenia i wcześniejszej informacji. Późniejsze podanie danych logowania zwalnia VKNG z wszelkiej odpowiedzialności wobec Użytkownika, który nie może pociągnąć go do odpowiedzialności za niedostępność Serwisu.

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VKNG szanuje prywatność swoich Użytkowników i Klientów. Zapewnia, że ​​gromadzenie i zautomatyzowane przetwarzanie danych Użytkowników i Konsumentów, które ma na celu: zapewnienie dostępu do Serwisu i udoskonalanie go, umożliwienie prowadzenia poszukiwań handlowych, zarządzanie Zamówieniami, umowami i dostawą Produktów, prowadzone przez VKNG, jest zgodne z ogólne przepisy o ochronie danych (RODO) oraz francuskie „Loi informatique et libertés” w ich najnowszych wersjach.

Informacje wymagane w formularzach dostępnych w Serwisie oznaczone gwiazdką są obowiązkowe i niezbędne do realizacji zapytań i Zamówień, a niepopełnienie pola obowiązkowego uniemożliwi VKNG realizację żądań Użytkowników i Zamówień Klientów.

Dane osobowe osób fizycznych nie będą przechowywane dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Niektóre dane pozwalające na ustalenie istnienia uprawnienia lub umowy mogą być objęte polityką pośredniej archiwizacji przez okres odpowiadający okresom przedawnienia i wykluczenia ewentualnych czynności prawnych lub administracyjnych.

Wszyscy Użytkownicy są informowani i akceptują, że Serwis może zawierać funkcje techniczne umożliwiające monitorowanie korzystania z niego (konto zalogowanego Użytkownika, adres IP, rodzaj używanej aplikacji, różne logi połączenia i korzystania z konta Użytkownika itp.). i mogą być wykorzystywane w kontekście walki z podrabianiem i/lub w celu identyfikacji i/lub zapobiegania możliwemu nielegalnemu lub niezgodnemu z przepisami korzystaniu z Witryny.

Zgodnie z RODO każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych przez VKNG, przysługuje, na określonych warunkach, prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz usunięcia danych, a także jako prawo do tego, aby nie być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. Jeżeli ma to zastosowanie, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

Wszelkie prośby o ćwiczenia można przesłać e-mailem na adres: Customerservice@vkngjewelry.com. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo złożyć skargę do Krajowej Komisji Informatyki et Wolności (CNIL) lub innego organu nadzorczego, od którego zależy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz możliwości realizacji swoich praw, każdy Użytkownik może zapoznać się z Polityką prywatności dostępną w każdej chwili w Serwisie oraz informacjami dotyczącymi plików cookies stosowanych przez VKNG.

 

 • STRONY PARTNERSKIE – LINKI HIPERTEKSTOWE

Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy znajdujących się w Serwisie do stron internetowych Partnerów lub osób trzecich, które nie podlegają niniejszym OW. W związku z tym Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ogólnymi warunkami użytkowania, polityką prywatności lub innymi informacjami prawnymi mającymi zastosowanie do tych stron internetowych osób trzecich.

Użytkownik zostaje poinformowany, że Serwis może wymagać dostępu do innych stron internetowych, zaprojektowanych i zarządzanych przez osoby trzecie. VKNG nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych, co zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich treść i wykorzystanie przez osoby trzecie informacji w nich zawartych. Klauzula ta dotyczy wszystkich treści pochodzących od Partnerów.

W przypadku, gdy do Serwisu kieruje swoich użytkowników serwis zewnętrzny, VKNG zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia hiperłącza prowadzącego do Serwisu, jeżeli uzna, że ​​odnośnik ten nie jest zgodny z jego prawami i uzasadnionymi interesami.

 

 • PRZYPADKI WAŻNE LUB WYDARZENIA FORTUITUSOWE

Wykonywanie zobowiązań VKNG wynikających z niniejszej Umowy zostaje zawieszone w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwią ich wykonanie. Zawieszenie to może dotyczyć całości lub części Zamówienia. W takim przypadku VKNG niezwłocznie powiadomi Klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia oraz o przewidywanym czasie trwania zawieszenia. Jedynie ostateczna przeszkoda może stanowić podstawę do restytucji. Jeżeli trwałe zapobieganie ma charakter częściowy, przyznana zostanie jedynie częściowa restytucja.

Na warunkach przewidzianych przez prawo Klienci wyraźnie wyrażają zgodę na to, że nie mogą powoływać się na przypadek siły wyższej w celu odroczenia płatności (np. faktury) za Produkt lub odmowy dostarczenia złożonego Zamówienia.

Zdarzenia uznawane za siłę wyższą lub zdarzenie losowe, oprócz tych zwykle uznawanych w orzecznictwie, obejmują między innymi: strajki lub konflikty społeczne wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do VKNG, klęski żywiołowe, pożary, przerwy w telekomunikacji, epidemie i pandemie , przerwa w dostawach energii, przerwa w komunikacji lub transporcie dowolnego rodzaju lub jakakolwiek inna okoliczność pozostająca poza uzasadnioną kontrolą VKNG.

VKNG w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za trudności, jakie Użytkownik lub Klient napotkał w dostępie do Serwisu, spowodowane awarią techniczną, oprogramowaniem lub jakąkolwiek inną przyczyną z nią nie związaną. Klient potwierdza, że ​​został poinformowany o zagrożeniach technicznych związanych z Internetem i siecią komórkową oraz o awariach, które mogą z nich wynikać. W związku z tym VKNG nie może ponosić odpowiedzialności za niedostępność, spowolnienie lub awarie sieci internetowej lub jakichkolwiek rozwiązań informatycznych, z wyjątkiem przypadków udowodnionego zaniedbania z jej strony.

 

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

VKNG lub jej Partnerzy posiadają wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Strony internetowej i Produktów. Prawa własności intelektualnej dotyczą w szczególności, ale nie wyłącznie, wszelkich treści, tekstów, obrazów, filmów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania pojawiającego się w Serwisie i/lub Produktach.

Dostęp do Serwisu i/lub zakup Produktu nie przyznaje Użytkownikowi ani Klientowi żadnych praw do praw własności intelektualnej związanych z Serwisem i Produktami. Użytkownikowi nie wolno w żadnym wypadku reprodukować, reprezentować, modyfikować, przesyłać, publikować, adaptować na jakimkolwiek nośniku, w jakikolwiek sposób ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób całości lub części Strony internetowej lub Produktów z naruszeniem przysługujące im prawa własności intelektualnej.

Każde nieupoważnione użycie całości lub części Witryny lub Produktów może podlegać odpowiednim działaniom, w tym zablokowaniu dostępu do Witryny lub postępowaniu w sprawie naruszenia.

Wszystkie znaki wyróżniające używane przez VKNG podlegają ochronie prawnej, a ich nieuprawnione użycie może skutkować karą karną.

Brak poszanowania własności intelektualnej VKNG lub jej Partnerów będzie analizowany jako poważne niewłaściwe postępowanie Użytkownika lub Klienta na szkodę VKNG, które w takim przypadku zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

 

 • REFERENCJE I KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

15.1. Referencje. VKNG może zażądać, aby Klient był wymieniony jako nabywca Produktu. Za zgodą Klienta VKNG może być upoważnione do podania nazwy Klienta, recenzji, jaką wystawił VKNG lub Produktowi, a także obiektywnego opisu Produktu, który został mu sprzedany, na swoich stronach referencyjnych i ofertach w celu zwrócenia uwagi potencjalnych klientów i klientów, w szczególności na Stronie internetowej, w celach promocyjnych i reklamowych, podczas rozmów z osobami trzecimi, komunikacji z personelem, wewnętrznych dokumentów zarządczych, a także w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawne, regulacyjne lub księgowe .

15.2. Umowa dotycząca korzystania z treści. Gdy Klient przesyła do VKNG pisma, filmy i/lub zdjęcia w celu zrecenzowania Produktu dostarczonego przez VKNG oraz, w stosownych przypadkach, zamieszcza komentarze lub publikacje dotyczące VKNG, do których dołączona jest jego nazwa użytkownika i zdjęcie profilowe (na przykład w mediach społecznościowych media), wówczas Klient upoważnia VKNG do wykorzystania tych treści w celu promocji swojej działalności komercyjnej. Treści prawdopodobnie będą chronione prawami do wizerunku i/lub prawami autorskimi i w takim przypadku Klient zapewnia VKNG możliwość ich adaptacji (w dowolnej formie) i reprodukcji na wszelkich nośnikach, w szczególności poprzez prezentowanie ich jako odniesienia komercyjnego i/lub jako recenzja. Przykładowo VKNG może wykonać zrzuty ekranu publikacji w mediach społecznościowych dotyczących jego lub dostarczonego Klientowi Produktu i odtworzyć je w Serwisie w formie recenzji.

Klient przyjmuje do wiadomości, że jego prawa są spełnione i nie może dochodzić żadnej zapłaty za korzystanie z praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. Prawa te przyznawane są na czas życia danego Klienta, przedłużony o okres 70 lat, i na całym świecie. VKNG zastrzega sobie prawo do skierowania do Klienta innego wniosku o autoryzację i przeniesienie praw, we wszystkich przypadkach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem lub doraźnie.

15.3. Wydarzenia. Postanowienia ustępu poprzedniego stosuje się analogicznie w odniesieniu do filmów i zdjęć wykonanych podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń (publicznych, zarezerwowanych dla Klientów itp.) organizowanych lub współorganizowanych przez VKNG. Nagrania mogą być publikowane przez VKNG, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli Klient nie chce wystąpić w publikacji, staje z tyłu sali, nie uczestniczy w zdjęciach grupowych i nie daje znaku fotografowi/kamerzyście.

 

 • EWOLUCJA GTC

VKNG zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i wzmianek w OWS w dowolnym czasie i bez uprzedzenia w celu dostosowania ich do zmian w Serwisie lub w jego ofertach. Obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Klienta i przesłany mu w przypadku sprzedaży internetowej dowolnym środkiem komunikacji na trwałym nośniku.

Zmiany Regulaminu dokonane przez VKNG nie będą miały zastosowania do zamówień już złożonych, za wyjątkiem zapisów związanych z rozwojem technicznym Serwisu, o ile zmiany te nie wiążą się z podwyższeniem ceny, zmianą jakości lub cechy warunkujące zaangażowanie Klienta.

Klient może zostać także poproszony o akceptację zmodyfikowanych OWH, pod warunkiem, że w przeciwnym razie ostatnie zaakceptowane OWU będą obowiązywać aż do faktycznej dostawy Produktu. Jeżeli VKNG nie będzie w stanie kontynuować realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach, Klientowi przysługuje prawo żądania rozwiązania Umowy i zwrotu Zamówienia.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

17.1. Odpowiedzialność Użytkowników i Klientów

Użytkownik i Klient ponoszą wyłączną odpowiedzialność za interpretacje informacji zawartych na Produktach, porady, które wywnioskował lub które im udzielono, oraz dostosowania dokonane do ich własnej działalności. Korzystanie z informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta i na jego własne ryzyko, co Klient wyraźnie akceptuje.

W przypadku dostarczenia Produktu wraz z instrukcją obsługi lub instrukcją obsługi, w tym poprzez powołanie się na odnośnik URL, Klient wyraża zgodę na ich zapoznanie się i korzystanie z Produktu zgodnie z przekazanymi zaleceniami.

W przestrzeniach wymiany Klient, jako Wydawca, przejmuje odpowiedzialność za publiczne przekazywanie informacji oraz odpowiedzialność redakcyjną za całą swoją komunikację, fizyczną i internetową, w szczególności, ale nie wyłącznie, za swoje Witryny internetowe, blogi, strony i konta na portalach społecznościowych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość, legalność i przydatność danych i treści, które przekazuje społeczeństwu.

17.2. Ograniczenie odpowiedzialności wobec Klientów profesjonalnych

Niezależnie od rodzaju Produktu zamówionego przez Klienta Profesjonalnego, odpowiedzialność VKNG jest wyraźnie ograniczona do naprawienia szkody bezpośredniej udowodnionej przez Klienta Profesjonalnego. W żadnym wypadku VKNG nie może ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, takie jak utrata danych, plików, straty operacyjne, szkody handlowe, utrata zysków, szkody dla wizerunku i reputacji Klienta Profesjonalnego.

Podobnie VKNG nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone na sprzęcie Użytkownika podczas dostępu do Serwisu, a wynikające albo z użycia sprzętu niespełniającego przewidzianych warunków, albo z błędu lub niekompatybilności.

W KAŻDYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ VKNG WOBEC PROFESJONALISTÓW JEST OGRANICZONA DO KWOTY CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA BEZ PODATKU W ZAMIANIE ZA DOSTAWĘ PRODUKTU, W KONTEKŚCIE KTÓREGO WYSTĘPUJE Spór. KWOTA TA PRZEZNACZONA JEST JAKO MAKSYMALNA Kwota, jaką VKNG MOŻE BYĆ Zobowiązana do zapłaty z tytułu ODSZKODOWANIA (ODSZKODOWANIA I ODSETEK) ORAZ KAR, NIEZALEŻNIE OD DOMNIEMANEJ SZKODY I WYBRANEJ PODSTAWY PRAWNEJ, CHYBA ŻE PRZEPISY LUB Orzecznictwo temu sprzeciwiają się.

 

 • RÓŻNORODNY

OWU oraz wszystkie transakcje kupna i sprzedaży w nich określone podlegają prawu francuskiemu. OW oraz Strona internetowa są dostępne w języku angielskim. W przypadku ich przetłumaczenia na jeden lub więcej języków, w przypadku sporu rozstrzygająca będzie wyłącznie wersja angielska.

W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia OWU za nieważne, niewykonalne, niewykonalne lub nieskuteczne, postanowienie to nie powoduje nieważności OW i nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Opóźnienie się VKNG w skorzystaniu z któregokolwiek z uprawnień wynikających z OWU lub Umowy lub niewykonanie tego uprawnienia nie będzie traktowane jako zrzeczenie się tego prawa.

Klient akceptuje fakt, że VKNG może scedować niniejszą umowę na swoich partnerów lub kupującego bez jego uprzedniej zgody.

Klient wyraża zgodę na to, aby Spółka mogła przenieść Umowę na podmioty powiązane lub na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Klienta, pod warunkiem że takie przeniesienie nie narusza praw Klienta będącego konsumentem.

 

 • SPRZECZANIE SIĘ

19.1. Polubowne rozwiązanie. W przypadku sporu Klient w pierwszej kolejności skontaktuje się z VKNG w celu znalezienia polubownego rozwiązania.

19.2 Mediacja.

W przypadku trudności w wykonaniu umowy Klient Konsument zamieszkały na terenie Europy ma możliwość, przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych, zwrócić się o pomoc do następującego mediatora konsumenckiego: FEVAD, składając pisemny wniosek na adres e-mail: kontakt@fevad.comlub na następujący adres pocztowy:

 

Mediator handlu elektronicznego FEVAD

60 rue la Boétie

75008 Paryż

Francja

Mediator przy zachowaniu całkowitej niezależności i bezstronności podejmie próbę zbliżenia stron w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania. Strony mają swobodę wyrażenia zgody lub odmowy skorzystania z mediacji, a w przypadku skorzystania z mediacji przyjęcia lub odrzucenia rozwiązania zaproponowanego przez mediatora. W tym kontekście każdy europejski konsument może uzyskać dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod następującym adresem URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

19.3. Spór między profesjonalistami.

W PRZYPADKU SPORU MIĘDZY KLIENTEM PROFESJONALNYM A VKNG DOTYCZĄCYM ZAMÓWIENIA, INTERPRETACJI, WYKONANIA I/LUB ROZWIĄZANIA UMOWY, JURYSDYKCJA WYŁĄCZNA PRZYJMUJE SĄDY W JURYSDYKCJI MIASTA MARSYLIA WE FRANCJI, NIEZALEŻNIE OD WIELU POZNYCH LUB ZADZWOŃ DO GWARANCJI, NAWET W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO LUB POSTĘPOWANIA KONSERWACYJNEGO.